Učitavanje sajta

Vijesti

?Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma ...

?Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma sumnjivih izvora i medijskih clanaka?

Pitanje 1: Zbog cega ste zatra?ili razgovor sa premijerom Ko?tunicom o ?trenutnoj situaciji u Novom Pazaru?? Odgovor 1: Novi zakon o lokalnoj samoupravi pored velikih prednosti i pobolj?anja u radu lokalne samouprave sa sobom je donio i velikih preoblema i nedostataka posebno u onom dijelu koji se tice rada i nadlje?nosti organa op?ine (presjednika op?tine, op?tinskog vijeca i skup?tine). Ja sam kao predsjendik op?tine Novi Pazar, koji je izabran na prvim direktnim izborima, u nekoliko navrata tra?io da se sastanem sa Ministrom za dr?avnu upravu i lokalnu samoupravu gospodinom Loncarom ali do dana dana?njeg do tog sastanka nije do?lo. Takodje vec du?i period poku?avam da nadlje?nim ministarstvima skrenem pa?nju na veoma lo? rad pripadnika MUP-a, op?tinskog i okru?nog tu?ila?tva kao i pojedinih republickih institucija i ustanova. Potreba da premijera Ko?tunicu upoznam sa svim ovim problemima koji direktno uticu i na polo?aj lokalne samouprave i polo?aj gradana Novog Pazara su razlog zbog kojeg sam javno zatra?io razgovor sa premijerom. Pitanje 2: Kako Vi vidite tu ?trenutnu situaciju? i ?ta Ko?tunica i Vlada Srbije ne znaju o pravom stanju stvari? Odgovor 2: Danas u Novom Pazaru postoje ozbiljni problemi u radu i odnosima izmedu op?tine, kao reprezenta gradana sa jedne strane i Vladinih odnosno republickih institucija, preduzeca i ustanova sa druge strane. Umjesto da zajedno u interesu gradana i Novog Pazara i Srbije funkcioni?emo i radimo, Vladine tj republicke institucije prosto blokiraju normalan ?ivot i razvoj na?e op?tine, a sve na ?tetu gradana na?e op?tine. To je pogotovo karakteristicno za rad predstavnika MUP-a, op?tinskog i okru?nog tu?ila?tva i jo? nekih republickih institucija i ustanova. Posebno je alarmantno stanje u tu?ilastvu i pravosudu koje se ni?ta nije promjenilo od 2004. godinr. kada ga je, ministar Stojkovic u Novom Pazaru, nazvao alarmantnim i haoticnim. Naprotiv ono se samo pogor?alo i potpuno podleglo dnevno-politickim obracunima. Dok stotine tu?bi gradana, stotine krivicnih prijava za najte?a krivicna djela, od ubistava do trgovine drogama, miruju, dotad tu?ilastvo u Novom Pazaru postupa po optu?nicama koje se pi?u u pojedinim politickim partijajama, o?ivljava politicke procese, hapse novinare i slicno. U sve ove bezpravne radnje ?odlicno? se uklopio novopazarski MUP koji koordinira svim akcijama i podstice bezakonje u na?em gradu. Stanje u MUP-u je neprihvatljivo i zabrinjavajuce, kriminal je u porastu, a sigurnost gradana je na vrlo niskom nivou. Slicno je i u vecini drugih republickih institucija u Novom Pazaru, ciji predstavnici rade po odredenim instrukcijama politickih mocnika iz Beograda ne pokazuju ni najmanju potrebu ni spremnost za saradnju sa organima lokalne samouprave. Pitanje 3: Smatrate li da Vlada i njen predsednik, naprosto, premalo znaju o zbivanjima i previranjima u Va?em gradu ili, mo?da, da ih neko namerno dezinformi?e? Ako je ovo drugo po sredi - ko to i za?to cini? Odgovor 3: Mislim da ima i jednog i drugog. Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma sumnjivih izvora i medijskih clanaka. Godinama iz Novog Pazara se prema Beogradu plasiraju neprovjerene informacije i gomila neistina. To je veoma karakteristicno bilo za period prije petog oktobra 2000.godine. a ta se praksa i danas nastavlja. Pa i u izve?taju Medunarodne krizne grupe se ka?e, da godinama se iz na?e regije ?alju alarmantne informacije koje su netacne, prizvoljne i zlonamjerne. Sigurno ima i ovog drugoga, a to je da pojedine politicke grupacije iz na?eg grada ciji funkcioneri se nalaze na ?privremenom radu? u Beogradu namerno iskrivljuju sliku o Novom Pazaru. Zloupotrebljavajuci svoj dr?avnicki polo?aj i dostupnost medija oni su u mogucnosti da brzo plasiraju svoju ?pricu? o de?avanjima u Novom Pazaru. Pitanje 4: Vi, ocito,verujete da bi bolja obave?tenost Ko?tunice i Vlade Srbije bila dovoljna za sredivanje prilika u Novom Pazaru i da se u njemu ?po?tuju zakoni?? Odgovor 4: Svakako. Gosp Ko?tunica je dosada va?io za vrlo odgovornog politicara i mnogo puta pokazao da su mu pravo i pravda iznad licnih ili partijskih interesa. Smatram da ovakvo pona?anje Vladinih odnosno republickih institucija i njihova opstrukcija rada lokalne samouprave nema upori?ta kod premijera Vlade. Mi?ljenja sam da ovakvo pona?anje dr?avnih institucija neprihvatljivo i u ovoj vi?enacionalnoj sredini predstavlja veoma lo?u poruku Vlade Republike Srbije svim gradanima Novog Pazara, a prvenstveno Bo?njacima. Potpuno i detaljno upoznavanje gospodina Ko?tunice sa svim dogadajima u Novom Pazaru dove?ce do zaustavljanja negativnih posljedica ovakvog pona?anja republickih institucija i dove?ce do uspostavljanja saradnje izmedu lokalne samouprave i republickih institucija, a sve na obostrano zadovoljstvo i u interesu svih gradana sa ovih prostora. Pitanje 5: Sla?eteli se sa osnovnim ocenama Medunarodne krizne grupe o stanju u Sand?aku? Kako vi vidite to stanje i, posebno, kako se odnosite prema nameri Podgorice da do 20. maja 2006 organizuje referendum o nezavisnosti Crne Gore? Odgovor 5: Posljednji izve?taj Medunarodne krizne grupe o stanju u Sand?aku je veoma ohrabrujuci za sve gradane ove regije. Od izuzetnog znacaja je ocjena da u Sand?aku ne postoje uslovi destabilizacije ovog regiona kao i cinjenica da ne postoje politicke grupacije ili pojedinci koji bi ?eleli da izazovu bilo kakvu nestabilnost u Sand?aku. ?to se tice samo Bo?njaka od velike su va?nosti ocjene i preporuke Vladi da treba da u radu svojih organa, institucija i ustanova ulkjuci predstavnike bo?njackog naroda kao i da treba da dode do reformi u pravosudu, policiji i ekonomskom sistemu, kao i da Srbija treba da obezbedi pravnu sigurnost za sve gradane u Sand?aku. Nas pogotovo sve raduje i ocjena da u Sand?aku mogu da zajedno ?ive i Bo?njaci i Srbi i Crnogorci, a to je upravo ono ?to smo mi godinama zagovarali. ?to se tice va?eg pitanja u vezi referenduma u Crnoj Gori ja Vam samo mogu reci da se politicka grupacija kojoj ja pripadam (Lista za Sand?ak) zala?e za ocuvanje dr?avne zajednice Srbije i Crne Gore. Za nas je prihvatljiv svaki dogovor o buducnosti Srbije i Crne Gore, koji se postigne pod pokroviteljstvom Evropske unije i mislim da je vrijeme podela iza nas. Buducnost svih nas je u ujedunjenoj Evropi, Evrpopi bez granica i za sve nas je pozitivan korak dobijanje pozitivne studije izvodljivosti o ulasku SiCG u evropske integracije.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
?>
slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot server thailand slot thailand 777 slot gacor gampang menang daftar slot gacor slot gacor slot gacor terbaru slot toto toto slot situs toto slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor Slot Gacor 88 Slot Gacor Gampang Menang Slot Server Thailand Slot Depo 10k Slot Deposit 10k Daftar Slot Gacor Slot Gacor 777 Slot Gacor Hari Ini Daftar Slot Gacor Slot Thailand Slot Server Thailand Slot Gacor Gampang Menang Slot Depo 5K Slot Deposit 5000 Slot Depo Slot Zeus Situs Slot Gacor Slot Gacor