Učitavanje sajta

Vijesti

?Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma ...

?Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma sumnjivih izvora i medijskih clanaka?

Pitanje 1: Zbog cega ste zatra?ili razgovor sa premijerom Ko?tunicom o ?trenutnoj situaciji u Novom Pazaru?? Odgovor 1: Novi zakon o lokalnoj samoupravi pored velikih prednosti i pobolj?anja u radu lokalne samouprave sa sobom je donio i velikih preoblema i nedostataka posebno u onom dijelu koji se tice rada i nadlje?nosti organa op?ine (presjednika op?tine, op?tinskog vijeca i skup?tine). Ja sam kao predsjendik op?tine Novi Pazar, koji je izabran na prvim direktnim izborima, u nekoliko navrata tra?io da se sastanem sa Ministrom za dr?avnu upravu i lokalnu samoupravu gospodinom Loncarom ali do dana dana?njeg do tog sastanka nije do?lo. Takodje vec du?i period poku?avam da nadlje?nim ministarstvima skrenem pa?nju na veoma lo? rad pripadnika MUP-a, op?tinskog i okru?nog tu?ila?tva kao i pojedinih republickih institucija i ustanova. Potreba da premijera Ko?tunicu upoznam sa svim ovim problemima koji direktno uticu i na polo?aj lokalne samouprave i polo?aj gradana Novog Pazara su razlog zbog kojeg sam javno zatra?io razgovor sa premijerom. Pitanje 2: Kako Vi vidite tu ?trenutnu situaciju? i ?ta Ko?tunica i Vlada Srbije ne znaju o pravom stanju stvari? Odgovor 2: Danas u Novom Pazaru postoje ozbiljni problemi u radu i odnosima izmedu op?tine, kao reprezenta gradana sa jedne strane i Vladinih odnosno republickih institucija, preduzeca i ustanova sa druge strane. Umjesto da zajedno u interesu gradana i Novog Pazara i Srbije funkcioni?emo i radimo, Vladine tj republicke institucije prosto blokiraju normalan ?ivot i razvoj na?e op?tine, a sve na ?tetu gradana na?e op?tine. To je pogotovo karakteristicno za rad predstavnika MUP-a, op?tinskog i okru?nog tu?ila?tva i jo? nekih republickih institucija i ustanova. Posebno je alarmantno stanje u tu?ilastvu i pravosudu koje se ni?ta nije promjenilo od 2004. godinr. kada ga je, ministar Stojkovic u Novom Pazaru, nazvao alarmantnim i haoticnim. Naprotiv ono se samo pogor?alo i potpuno podleglo dnevno-politickim obracunima. Dok stotine tu?bi gradana, stotine krivicnih prijava za najte?a krivicna djela, od ubistava do trgovine drogama, miruju, dotad tu?ilastvo u Novom Pazaru postupa po optu?nicama koje se pi?u u pojedinim politickim partijajama, o?ivljava politicke procese, hapse novinare i slicno. U sve ove bezpravne radnje ?odlicno? se uklopio novopazarski MUP koji koordinira svim akcijama i podstice bezakonje u na?em gradu. Stanje u MUP-u je neprihvatljivo i zabrinjavajuce, kriminal je u porastu, a sigurnost gradana je na vrlo niskom nivou. Slicno je i u vecini drugih republickih institucija u Novom Pazaru, ciji predstavnici rade po odredenim instrukcijama politickih mocnika iz Beograda ne pokazuju ni najmanju potrebu ni spremnost za saradnju sa organima lokalne samouprave. Pitanje 3: Smatrate li da Vlada i njen predsednik, naprosto, premalo znaju o zbivanjima i previranjima u Va?em gradu ili, mo?da, da ih neko namerno dezinformi?e? Ako je ovo drugo po sredi - ko to i za?to cini? Odgovor 3: Mislim da ima i jednog i drugog. Vlada i premijer premalo znaju o dogadajima u na?em gradu, a i to malo ?to znaju dobijaju od veoma sumnjivih izvora i medijskih clanaka. Godinama iz Novog Pazara se prema Beogradu plasiraju neprovjerene informacije i gomila neistina. To je veoma karakteristicno bilo za period prije petog oktobra 2000.godine. a ta se praksa i danas nastavlja. Pa i u izve?taju Medunarodne krizne grupe se ka?e, da godinama se iz na?e regije ?alju alarmantne informacije koje su netacne, prizvoljne i zlonamjerne. Sigurno ima i ovog drugoga, a to je da pojedine politicke grupacije iz na?eg grada ciji funkcioneri se nalaze na ?privremenom radu? u Beogradu namerno iskrivljuju sliku o Novom Pazaru. Zloupotrebljavajuci svoj dr?avnicki polo?aj i dostupnost medija oni su u mogucnosti da brzo plasiraju svoju ?pricu? o de?avanjima u Novom Pazaru. Pitanje 4: Vi, ocito,verujete da bi bolja obave?tenost Ko?tunice i Vlade Srbije bila dovoljna za sredivanje prilika u Novom Pazaru i da se u njemu ?po?tuju zakoni?? Odgovor 4: Svakako. Gosp Ko?tunica je dosada va?io za vrlo odgovornog politicara i mnogo puta pokazao da su mu pravo i pravda iznad licnih ili partijskih interesa. Smatram da ovakvo pona?anje Vladinih odnosno republickih institucija i njihova opstrukcija rada lokalne samouprave nema upori?ta kod premijera Vlade. Mi?ljenja sam da ovakvo pona?anje dr?avnih institucija neprihvatljivo i u ovoj vi?enacionalnoj sredini predstavlja veoma lo?u poruku Vlade Republike Srbije svim gradanima Novog Pazara, a prvenstveno Bo?njacima. Potpuno i detaljno upoznavanje gospodina Ko?tunice sa svim dogadajima u Novom Pazaru dove?ce do zaustavljanja negativnih posljedica ovakvog pona?anja republickih institucija i dove?ce do uspostavljanja saradnje izmedu lokalne samouprave i republickih institucija, a sve na obostrano zadovoljstvo i u interesu svih gradana sa ovih prostora. Pitanje 5: Sla?eteli se sa osnovnim ocenama Medunarodne krizne grupe o stanju u Sand?aku? Kako vi vidite to stanje i, posebno, kako se odnosite prema nameri Podgorice da do 20. maja 2006 organizuje referendum o nezavisnosti Crne Gore? Odgovor 5: Posljednji izve?taj Medunarodne krizne grupe o stanju u Sand?aku je veoma ohrabrujuci za sve gradane ove regije. Od izuzetnog znacaja je ocjena da u Sand?aku ne postoje uslovi destabilizacije ovog regiona kao i cinjenica da ne postoje politicke grupacije ili pojedinci koji bi ?eleli da izazovu bilo kakvu nestabilnost u Sand?aku. ?to se tice samo Bo?njaka od velike su va?nosti ocjene i preporuke Vladi da treba da u radu svojih organa, institucija i ustanova ulkjuci predstavnike bo?njackog naroda kao i da treba da dode do reformi u pravosudu, policiji i ekonomskom sistemu, kao i da Srbija treba da obezbedi pravnu sigurnost za sve gradane u Sand?aku. Nas pogotovo sve raduje i ocjena da u Sand?aku mogu da zajedno ?ive i Bo?njaci i Srbi i Crnogorci, a to je upravo ono ?to smo mi godinama zagovarali. ?to se tice va?eg pitanja u vezi referenduma u Crnoj Gori ja Vam samo mogu reci da se politicka grupacija kojoj ja pripadam (Lista za Sand?ak) zala?e za ocuvanje dr?avne zajednice Srbije i Crne Gore. Za nas je prihvatljiv svaki dogovor o buducnosti Srbije i Crne Gore, koji se postigne pod pokroviteljstvom Evropske unije i mislim da je vrijeme podela iza nas. Buducnost svih nas je u ujedunjenoj Evropi, Evrpopi bez granica i za sve nas je pozitivan korak dobijanje pozitivne studije izvodljivosti o ulasku SiCG u evropske integracije.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP