Učitavanje sajta

Glavni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka

Glavni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka

- Edib Kajević, dipl.ecc, predsjednik Glavnog odbora Stranke

- Zakira (Baltić) Smailović, dipl. pravnik

- Bajro Gegić, prof. matematike

- Prof. dr. Fahrudin Mavrić, univerzitetski profesor

- Mirsad Ikić, privrednik

- Ahmedin Škrijelj, dipl. pravnik

- Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog

- Esad Džudžo, dipl. sociolog

 -Sead Bošnjak, dipl. inž. mašinstva

- Vasvija Gusinac, prof. engleskog jezika

- Muharem Kolašinac, privrednik

- Abaz Zilkić, privrednik

- Emin Elesković, prof. historije

- Mr. Jusuf Sinanović, magistar fizičke kulture

- Mumin Kačapor, privrednik

- Alma Husić Dukađinac, dipl. pravnik

- Mr. Saima Brunčević, doktorant prava;

- Ifeta Radončić, dipl.ekonomista;

- Dr. Fuad Baćićanin, doktor filoloških nauka;

- Ahmedin Đerlek, profesor;

- Merfid Ado Kamešničanin, dipl.politikolog;

- Enis Imamović, profesor;

- Enes Šehović, dipl.ekonomista;

- Dr. Ibrahim Mašović, spec.radiolog;

- Doc. Šefćet Fahro Zatrić, dipl.ing.arhitekta;

- Amir Hasurdžić, master ekonomije;

- Mersiha Kučević, dipl.ecc;

- Salih Hot, profesor hemije;

- Rifat Zahitović, dipl.ecc;

- Adnan Šehović, dipl.pravnik;

- Esad Holić, islamski predagog;

- Šefkija Demirović, profesor razredne nastave;

- Sadrija Goruždić, dip.pravnik;

- Mirfat Tahirović, dipl.ing.građevine;

- Alen Tahirović, profesor engleskog jezika;

- Edis Muminović, dipl.ing.elektrotehnike;

- Kaso Avdović, prof. ruskog jezika;

- Rešad Tahirović, saobraćajni inženjer;

- Rafet Zornić, prof. matematike;

- Naser Hodžić, dipl.ecc;

- Nedžad Hodžić, profesor fizike;

- Ifet Hamzić, poljoprivredni inženjer;

- Aziz Hadžifejzović, dipl.ecc;

- Safet Džigal, saobraćajni inženjer;

- Muamer Hasanagić, privrednik

- Emir Ašćerić, magistar arhitekture, predsjednik AM SDA Sandžaka

 

GLAVNI ODBOR

Član 42.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dvije Skupštine.

Broj članova Glavnog odbora i način njihovog izbora uređuje se Poslovnikom Skupštine i Pravilnikom o izborima u Stranci.

U postupku utvrđivanja kandidata za izbor u Glavni odbor ogranci Stranke moraju biti srazmjerno zastupljeni.

Radi održavanja kontinuiteta Stranke, predsjednik Stranke imenuje jednu trećinu članova od ukupnog broja članova Glavnog odbora koje bira Skupština.

Predsjednik Stranke, predsjednik Asocijacije mladih i predsjednica Organizacije žena članovi su Glavnog odbora po funkciji.

Predsjednik i potpredsjednici Stranke istovremeno su i predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora.

Članovi Glavnog odbora ne mogu biti istovremeno članovi organa u ograncima Stranke. Izborom u Glavni odbor, izabranom članu prestaje članstvo u organima Stranke u opštini gradu i pokrajini.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri (4) godine.

Mandat člana Glavnog odbora prestaje prije isteka roka na koji je izabran ukoliko, neopravdano izostane sa tri sjednice, podnošenjem ostavke, kao i pod drugim uslovima propisanim ovim Statutom.

Član 43.

Glavni odbor:

- sprovodi odluke Skupštine;

- priprema i predlaže sve akte koje usvaja Skupština;

- predlaže Skupštini Program i Statut Stranke, njihove izmjene i dopune i Poslovnik o radu Skupštine;

- donosi odluke, rješenja, zaključke, planove, programe, pravilnike i strategije;

- definiše, u skladu sa odlukama Skupštine, politiku Stranke između dvije Skupštine;

- usklađuje Statut Stranke sa zakonskim propisima između dvije skupštine, u slučaju kada to zakonski propisi nalažu;

- bira i razrješava, na prijedlog Predsjednika Stranke, zamjenika Predsjednika Stranke, jednog ili više potpredsjednika Stranke, predsjednika Izvršnog odbora Stranke, generalnog sekretara Stranke i članove Predsjedništva Stranke;

- bira i razrješava članove Izvršnog odbora Stranke na prijedlog kandidata za predsjednika Izvršnog odbora, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti;

- aktom o izboru članova Izvršnog odbora Stranke, istovremeno odlučuje o njihovom resornom zaduživanju na prijedlog kandidata za predsjednika Izvršnog odbora Stranke;

- bira i razrješava članove Statutarne komisije, na prijedlog Predsjednika Stranke;

- bira i razrješava Kadrovsku komisiju, na prijedlog predsjednika Stranke;

- obrazuje povremena i stalna radna tijela, sa određenim zadacima, imenuje i razrješava njihove članove, na prijedlog Predsjedništva;

- donosi odluke o pokretanju postupaka za zaštitu interesa Stranke, članova organa Stranke i zaštitu prava i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice pred domaćim i međunarodnim institucijama;

- donosi odluku o licima ovlaštenim, na svim nivoima stranačkog organizovanja, za pokretanje svih postupaka pred nadležnim državnim i lokalnim organima u ime Stranke;

- vrši popunu članova Glavnog odbora do jedne trećine, na prijedlog Predsjednika Stranke;

- razmatra i usvaja izvještaj o radu zamjenika Predsjednika i potpredsjednika Stranke;

- razmatra i usvaja izvještaj Izvršnog odbora Stranke;

- usvaja izborni program Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o učešću na izborima na svim nivoima, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- ocjenjuje rezultate izbora;

- potvrđuje izbornu listu kandidata za narodne poslanike, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o stupanju i istupanju iz republičkih organa izvršne vlasti, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o ulasku Stranke u koaliciju sa drugim političkim partijama i organizacijama, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- utvrđuje oblike saradnje Stranke sa drugim političkim strankama i organizacijama, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi odluku o učlanjivanju Stranke u međunarodne organizacije, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- uređuje osnove organizacije i djelovanja Asocijacije mladih i Organizacije žena Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- utvrđuje članarinu Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi Pravilnik o izborima u Stranci;

- donosi odluku o raspisivanju i održavanju izbora u Stranci, u skladu sa ovim Statutom;

- donosi odluku o organizaciono-konstitucionoj šemi Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.

Glavni odbor može da odlučuje i o pitanjima iz nadležnosti Skupštine uz obavezu da donijete odluke podnese na potvrđivanje Skupštini.

Glavni odbor podnosi Skupštini izvještaj o svom radu između dvije Skupštine.

Glavni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA STRANKE

Preuzeti ovde

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP