Učitavanje sajta

Izvršni odbor

Izvršni odbor

 

Član 51. 

            Izvršni odbor Stranke je izvršni organ koji organizuje i sprovodi politiku Stranke.

            Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor čine predsjednik Izvršnog odbora, predsjednici odbora ogranaka Stranke, predsjednik Asocijacije mladih, predsjednica Organizacije žena i najmanje sedam članova Glavnog odbora, koje predloži kandidat za predsjednika Izvršnog odbora Stranke.

            Članovi Izvršnog odbora Stranke izabrani iz reda Glavnog odbora, su zaduženi za vođenje resora prema organizacionoj šemi Stranke.

            Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati i predsjednik Stranke.

Kada sjednicu Izvršnog odbora sazove Predsjednik Stranke na nju se pozivaju svi članovi predsjedništva Stranke.

            Izvršni odbor može raditi u proširenom sastavu. Prošireni sastav Izvršnog odbora čine Izvršni odbor Stranke, Predsjednik Stranke i članovi Predsjedništva Stranke.

            Članovi predsjedništva imaju pravo da učestvuju u radu i glasaju na sjednicima Izvršnog odbora.

            Rad Izvršnog odbora i zaduženja njegovih članova bliže će se regulisati Poslovnikom o radu.

            Razrješenje ili opoziv predsjednika i članova Izvršnog odbora vrši se na isti način kao i njegov izbor.

Član 52. 

            Izvršni odbor Stranke:

- sprovodi odluke Glavnog odbora, Predsjednika i Predsjedništva Stranke;

- donosi poslovnike, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, proglase i druga akta;

-  sprovodi tekuću političku aktivnost;

- stara se o informisanju članova;

- prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Stranke i organa lokalne samouprave i predlaže mjere;

- prati učlanjivanje u Stranku;

- odlučuje o formiranju i prestanku rada ogranaka;

- odlučuje o formiranju odbora u inostranstvu;

- odlučuje o raspuštanju odbora u zemlji (opštinski, gradski i pokrajinski) i inostranstvu i imenuje povjereništvo

- stara se o izbornom procesu u Stranci;       

- priprema Stranku i stranačku organizaciju za izbore na svim nivoima, formira izborne štabove i predlaže predsjedništvu plan izbornih kampanja;                     

- odgovara za organizaciju rada Stranke i uspostavljanje organizacione strukture (šeme) na svim nivoima u Stranci;

- donosi poslovnik o radu odborničkih grupa;

- donosi poslovnike o radu skupština, gradskih i opštinskih odbora;

- na obrazloženi zahtjev gradskih i opštinskih odbora predlaže Predsjedništvu Stranke stupanje i istupanje iz koalicija na gradskom i opštinskom nivou;

- bira i razrješava potpredsjednika Izvšrnog odbora, na prijedlog predjsednika Izvršnog odbora;

- na sjednici u proširenom sastavu, potvrđuje liste kandidata za odbornike i pokrajinske poslanike na prijedlog nadlježnog organa ogranka;

- na sjednici u proširenom sastavu, potvrđuje kandidate za gradonačelnike i predsjednike opština;

- priprema godišnji kalendar aktivnosti;

- može sazvati sjednicu bilo kog organa ogranka;

- podnosi izvještaj o radu Glavnom odboru najmanje jednom godišnje;

- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, opštima aktima i odlukama Glavnog odbora i Predsjedništva.

Član 53. 

            Predsjednika Izvršnog odbora bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika.

            Predsjednik Izvršnog odbora Stranke:

- saziva sjednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicima ;

- prati izvršenje odluka Izvršnog odbora;

- određuje zaduženja članovima Izvršnog odbora;

- vrši i druge poslove određene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Izvršnog odbora Stranke:

            Predsjednik Izvršnog odbora za svoj rad odgovara predsjedniku Stranke, predsjedništvu i Glavnom odboru.

Član 54. 

            Predsjednik Izvršnog odbora Stranke ima svog potpredsjednika.

            Potpredsjednik Izvršnog odbora Stranke zamjenjuje Predsjednika Izvršnog odbora Stranke u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti ili obavlja druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Izvršnog odbora Stranke.

            Potpredsjednik Izvršnog odbora Stranke za svoj rad odgovara Predsjedniku Izvršnog odbora Stranke.

Član 55. 

            Stranka ima Generalnog sekretara.

            Generalnog sekretara bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika.

            Mandat Generalnog sekretara traje četiri (4) godine.

            Generalni sekretar Stranke:

- priprema sjednice Glavnog odbora i predsjedništva Stranke;

- priprema prijedloge dokumenata Stranke;

- koordinira rad između centralnih organa Stranke;

- koordinira rad između savjeta i komisija;

- stara se o finansijskim poslovanju Stranke;

- organizuje i koordinira rad Sekretarijata Stranke;

- koordinira saradnju sa drugim političkim Strankama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama;

- sastavlja i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke;

- priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime Stranke.

- vrši i druge poslove koje mu povjere Glavni odbor i Predsjedništvo;

            Razrješenje ili opoziv Generalnog sekretara vrši se na isti način kao i njegov izbor.

 

POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA STRANKE

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP