Učitavanje sajta

Predsjedništvo Stranke

Predsjedništvo Stranke

 

Izvršno - političko tijelo Stranke je Predsjedništvo.

 

Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika Stranke, potpredsjednici, Generalni sekretar Stranke, predsjednik Nadzornog odbora, Suda časti i Kadrovske komisije Stranke.

Predsjednik Stranke saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva Stranke.

Članovi Predsjedništva preuzimaju zaduženja po pojedinim oblastima i odgovorni su za praćenje, predlaganje i realizaciju usvojene politike Stranke u toj oblasti.

Na prvoj sjednici predsjedništva, Predsjednik Stranke daje konkretna resorna zaduženja potpredsjednicima. Potpredsjenici su dužni da u roku od najviše 30 dana sačine i predstave program rada svog resora, u pisanoj formi predlože sastav radnih tijela, rukovode radom i realizacijom programa.

 

Predsjedništvo Stranke:

• sprovodi utvrđenu politiku između dva zasijedanja Glavnog odbora i obavlja tekuće poslove i zadatke,

• utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština i prijedloge akata koje donosi Glavni odbor Stranke,

• predlaže Glavnom odboru Stranke imenovanje i razrješenje članova stalnih radnih tijela, odbora i komisija i ostalih radnih tijela za kojim se ukaže potreba,

• utvrđuje prijedloge dnevnog reda za sjednice Glavnog odbora,

• prati rad nižih organa Stranke i odlučuje u skladu sa Statutom,

• izvršava odluke i sprovodi stavove Skupštine i Glavnog odbora Stranke,

• utvrđuje prijedlog finansijskog plana Stranke,

• stara se o stranačkoj imovini i raspolaže imovinom Stranke,

• u saradnji sa predstavnicima Stranke u organima vlasti organizuje izradu programa, projekata, zaključaka, odluka, uredbi, amandmana, zakona i slično,

• zauzima stavove o predloženim rješenjima,

• odlučuje o osnivanju opštinskih/gradskih odbora ili prestanku rada odbora i o imenovanju povjereništva,

• daje saglasnost na liste kandidata za izbor u organe Stranke na svim nivoima,

• stara se o finansiranju Stranke i prikupljanju članarine i donacija,

• imenuje šefa stručnih službi Stranke,

• po potrebi osniva stručne službe Stranke i odlučuje o radnim odnosima u Stranci,

• izvršava i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Glavni odbor.

Predsjedništvo Stranke ima pravo razriješiti regionalni, opštinski/gradski odbor, odnosno mjesni odbor u cjelini kao i pojedine njihove članove, ako ocijeni da djeluju u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time ugrožavaju interese, ugled ili nanose štetu Stranci.

 

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA

Dokument preuzeti ovde

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP