Učitavanje sajta

Odluka o imenovanju zastupnika Stranke

Odluka o imenovanju zastupnika Stranke

 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o političkim strankama (S1. Glasnik RS br. 3612009) i članova 5. 18. i 22. Statuta Stranke demokratske akcije Sandžaka, Skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj dana 31.10.2009. godine, pod tačkom 4. dnevnog reda jednoglasno je usvojila sljedeću

 

 

O D L U K U

O imenovanju zastupnika Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

 

Član 1.

 

 

Za zastupnika Stranke demokratske akcije Sandžaka imenuje se Dr.Sulejman Ugljanin, Predsjednik Stranke demokratske akcije SandZaka, doktor stomatologije iz Novog Pazara.

 

Član2.

 

Mandat imenovanom zastupniku Stranke demokratske akcije Sandžaka traje četiri godine, a tede od dana izbora na mjesto Predsiednika Stranke demokratske akcije Sandžaka.

 

Član 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Na Petoj redovnoj Skupštini Stranke demokratske akcije Sandžaka koja je održana 31.10.2009. godine u Novom Pazaru, za Predsjednika Stranke demokratske akcije Sandžaka izabran je Dr. Sulejman Ugljanin, doktor stomatologrje iz Novog Pazara.

S obzirom da je članom 5. Statuta Stranke demokratske akcije Sandžaka propisano da Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik Stranke, a da u skladu sa Članom 22. Statuta Stranke mandat Predsjednika Stranke traje četiri godine, Skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj dana 31.10.2009. godine u Novom Pazaru donijela je odluku kao u dispozitivu.

 

 

 

 

Odluka o imenovanju zastupnika Stranke

(preuzmi dokument, pdf.)

 

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP