Učitavanje sajta

Vijesti

dr Sulejman Ugljanin, presjednik Op?tine Novi Pazar uputio poziv gradanima za pomoc poplavljenim ...

dr Sulejman Ugljanin, presjednik Op?tine Novi Pazar uputio poziv gradanima za pomoc poplavljenim op?tinama

Koristim ovu priliku da pozovem sve gradane Novog Pazara, prvenstveno Javna preduzeca i ustanove, privatne preduzetnike i sve ostale gradane Novog Pazara, da se aktivno ukljuce u akciju solidarnosti sa gradanima poplavljenih op?tina u Banatu. Gradani Novog Pazara dobro znaju kako izgleda poplava, mi smo tu poplavu pre?ivjeli 19. novembra 1979. godine. Danas ti ljudi ?ive u istim uslovima, znate da im je sva posteljina ne upotrebljiva, da ljudi nemaju uslova za ?ivot, nemaju uslova za spremanje hrane, nemaju uslova za spavanje, nemaju djeca uslova za pohadanje nastave znaci u tim op?tinama je ?ivot stao. Ljudi u tim op?tinama nisu u mogucnosti da rade, da zaraduju. U tim op?tinama je ?ivot stao. Mi kao gradani Novog Pazara smo vidjeli i pro?le godine u rano proljece, a i u jesen, kako izgleda vodena stihija. Kao ?to znate ja sam prvog dana bajrama, ove jeseni izi?ao sa radnicima na?ih komunalnih preduzeca na stvaranju bedema i mi smo u Novom Pazaru uspjeli da sprecimo tu katastrofu koja je bila izazvana velikom bujicom reka Jo?anice i Ra?ke. Sve to govori da mi gradani Novog Pazara smo uvijek imali razumijevanja za ljude koji su u te?koj situaciji. Ovom prilikom pozivam prvenstveno privatne preduzetnike, da prakticno poka?u svoju humanost na djelu. ?to se tice druge teme, vezano za rad Republickih institucija, moram da ponovim vama danas ovdje, da sam ja uputio pismo Predsjedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Ko?tunici sa zahtjevom za sastanak. Prvenstveno sastanak u svojstvu predsjednika optine Novi Pazar i da sazove Republicki savjet za nacionalne manjine u kojem su svakako ukljuceni i 6 ministara cija su ministarstva od velikog znacaja za ?ivot u na?em gradu kao jednoj vi?enacionalnoj sredini. Vama je poznato da vladine institucije u na?em gradu, ne samo zbog neodgovornog odnosa celnika tih institucija, nego vecina Vladinih institucija u Novom Pazaru, zahvaljujuci odredenim instrukcijama iz Beograda ne pokazuju nikakvu obavezu, nikakav interes ili potrebu za saradnju i koordinaciju sa organima lokalne samouprave. Mada sve te institucije su od vrlo velikog znacaja za svakodnevni ?ivot u na?em gradu. Najizra?eniji prekr?aj i problemi koji nastaju u na?em gradu jesu zbog bahatog pona?anja, neogovornog i nekorektnog pona?anja ljudi u na?em sekretarijatu unutra?njih poslova u Novom Pazaru i u Okru?nom i Op?tinskom tu?ila?tvu. Stanje u tu?ila?tvu i MUP-u je isto kao u vrijeme Milo?evicevog re?ima. Mi imamo slucaj da se neki casni izuzeci iz MUP-a koji su poku?ali da sprijece haos, da zaustave narkomaniju, da zaustave delikvent, da njihove prijave koje su podnijete tu?ila?tvu jo? dan-danas nisu podignute protiv prekr?ioca, a tu?ila?tvo daje sebi za pravo da se bavi partijskim radom i da tu?ilac pokrene krivicnu prijavu i protiv predsjednika ove op?tine bez ijednog valjanog osnova. I ta je krivicna prijava pala na prvom na?em susretu sa istinom.To je jedan krajnji bezobrazluk, drskost jedna i ta je stvar vezana za nezakonit nacin smjene direktora javnih preduzece i ustanova i nezakonito postavljanje nekih novih ljudi na ta ista mjesta i sad sa ovim hap?enjem novinara u Tutinu pokazuju da se u na?em gradu vraca vrijeme iz Milo?evicevog re?ima.To je razlog da pozovem gospodina Ko?tunicu na hitan sastanak i da o ovim stvarima razgovaramo. Smatram da on nije dovoljno informisan o zbivanjima u na?em gradu.Verovatno, prema mojim informacijama o svemu ovome nisu dobro informisani ni ministar Stojkovic ni ministar Jocic.Tako da imamo interes da se ?to prije nademo za istim stolom i da otvorimo ovu temu. Pona?anje, cast izuzecima ali pona?anje vecine Vladinih Javnih preduzeca i ustanova u Novom Pazaru predstavljaju lo?u poruku Vlade Srbije gradanima Novog Pazara. Njihovo pona?anje i bahato pona?anje policije, sudstva i jo? nekih Vladinih institucija u Novom Pazaru, konkretno rekao sam, predstavljaju vrlo lo?u poruku Vlade Republike Srbije koju nam ?alju preko njih. Htjeli oni to ili ne, mi svi gradani Novog Pazara to prihvatamo kao poruku Vlade Republike Srbije. Iz toga razloga sam pozvao gospodina Ko?tunicu da otvorimo raspravu na tu temu i da vidimo koji je to najpovoljniji nacin da stvorimo uslove da se ljudi koji rade u Vladinim institucijama i preduzecima u Novom Pazaru da pona?aju kao clanovi jedne zajednicke porodice koja se zove op?tina Novi Pazar, a ne da se pona?aju neobavezno, neodgovorno, na?alost u vecini slucajeva cak i drsko i njihovo pona?anje ponekada ulazi u teror i to su razlozi zbog cega sam pozvao gospodina Ko?tunicu sa pozivom da se sastanemo i ocekujem da cemo se vrlo brzo i sastati i da se svakako nadam da u Vlade Republike postoji dobra volja da se ova pitanja rije?e.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP