Učitavanje sajta

Vijesti

Srbija razgovara: Šta nam donosi statistička regionalizacija

Srbija razgovara: Šta nam donosi statistička regionalizacija

Srbija razgovara: Šta nam donosi statistička regionalizacija

Dnevni list "Politika" 24.05.2010. godine

Srbija razgovara: Šta nam donosi statistička regionalizacija


Bajram Omeragić: Za br­že po­vla­če­nje sred­sta­va iz evrop­skih fon­do­va.

Arsen Đurić: Ne­ma ga­ran­ci­je da će se Sr­bi­ja rav­no­mer­ni­je raz­vi­ja­ti

Za­kon o re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju, ko­ji je u pr­vo­bit­noj ver­zi­ji pred­vi­đao po­de­lu Sr­bi­je na se­dam sta­ti­stič­kih re­gi­o­na, iza­zvao je ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na u po­je­di­nim sre­di­na­ma, ali ih ni nje­go­va iz­me­na i sma­nje­nje bro­ja re­gi­o­na na pet ni­su osta­vi­li rav­no­du­šnim. Naj­vi­še pro­ble­ma, či­ni se, ovaj za­kon (u obe ver­zi­je) iza­zvao je u Ra­škom i Zla­ti­bor­skom okru­gu, od­no­sno u San­dža­ku.

O sta­ti­stič­kim i dru­gim re­gi­o­ni­ma, o de­cen­tra­li­za­ci­ji i re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju, raz­go­va­ra­li smo s na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma Baj­ra­mom Ome­ra­gi­ćem (Bošnjsčka lista za evropski Sandžak) iz No­vog Pa­za­ra i Ar­se­nom Đu­ri­ćem (De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je) sa Zla­ti­bo­ra.

Ome­ra­gić: U jav­no­sti se stvo­ri­la po­gre­šna sli­ka da se ra­di o po­li­tič­koj de­cen­tra­li­za­ci­ji i re­gi­o­na­li­za­ci­ji. Oko 80 od­sto go­vo­ra opo­zi­ci­je u par­la­men­tu svo­di­lo se na to da je to za­kon ko­ji će uve­sti po­li­tič­ku de­cen­tra­li­za­ci­ju i re­gi­o­ne kao ne­ke ad­mi­ni­stra­tiv­ne i po­li­tič­ke je­di­ni­ce. A ovaj za­kon je za­pra­vo sa­mo do­neo jed­nu vr­stu sta­ti­stič­ke re­gi­o­na­li­za­ci­je ko­ja je neo­p­hod­na da bi se po­vla­či­la sred­stva iz od­re­đe­nih evrop­skih fon­do­va. I ako će­mo ta­ko br­že po­vla­či­ti ta sred­stva, ne vi­di­mo ni­jed­nu nje­go­vu lo­šu stra­nu. Na­rav­no, otva­ra­ju se ne­ka pi­ta­nja, ali ona su, po me­ni, su­vi­šna jer ovaj za­kon ni­je ni na ko­ji na­čin ula­zio u po­li­tič­ku de­cen­tra­li­za­ci­ju.

Đu­rić: Mi sma­tra­mo da za­kon ni­je do­bar, a ko­le­ga Ome­ra­gić je upra­vo iz­neo raz­lo­ge zbog ko­jih ni­je do­bar - ni­ti pra­vi su­štin­ski de­cen­tra­li­za­ci­ju u Sr­bi­ji, ni eko­nom­sku ni fi­skal­nu, ni­ti u nje­mu ima bi­lo ka­kve ga­ran­ci­je da će se Sr­bi­ja rav­no­mer­ni­je re­gi­o­nal­no raz­vi­ja­ti, od­no­sno da će se raz­li­ke u ni­vou raz­vo­ja de­lo­va Sr­bi­je sma­nji­ti. Ipak, mi smo pro­šle go­di­ne usvo­ji­li Za­kon o re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju sa se­dam sta­ti­stič­kih re­gi­o­na, na ko­ji je Euro­stat dao sa­gla­snost, da bi­smo de­vet me­se­ci ka­sni­je ima­li iz­me­nu za­ko­na pod for­mom i obra­zlo­že­njem da se vr­ši ujed­na­ča­va­nje po bro­ju sta­nov­ni­ka. I do­bi­li smo još lo­ši­je re­še­nje. Za­to smo ovih da­na sku­pi­li 30.000 pot­pi­sa gra­đa­na ra­di po­kre­ta­nja pro­ce­du­ra za no­vu iz­me­nu za­ko­na i mi će­mo Na­rod­noj skup­šti­ni pod­ne­ti svoj pred­log za­ko­na.

Ome­ra­gić: Ar­sen je upra­vo po­tvr­dio mo­je re­či da se ne ra­di o po­li­tič­koj de­cen­tra­li­za­ci­ji, ona­kvoj ka­kvu ima­mo u Evro­pi i ko­ja je neo­p­hod­na, a na ba­zi naj­bo­ljih prak­tič­nih is­ku­sta­va ko­ji po­sto­je u Evrop­skoj uni­ji. Raz­vi­je­nost, od­no­sno ne­raz­vi­je­nost Re­pu­bli­ke Sr­bi­je to po­tvr­đu­je - ima­te re­gi­o­nal­ne raz­li­ke ili raz­li­ke iz­me­đu od­re­đe­nih op­šti­na od je­dan pre­ma 10 ili 15. Ono što je ta­ko­đe ključ­no je­su ne­ga­tiv­na de­mo­graf­ska kre­ta­nja. Uzmi­mo kao pri­mer pla­ni­nu Go­li­ju u kra­ju iz ko­ga ja do­la­zim - da li je Go­li­ja ma­nje le­pa od, na pri­mer, Ko­pa­o­ni­ka ili Zla­ti­bo­ra? Ali, ako upo­re­di­te šta je za 45 go­di­na dr­ža­va ulo­ži­la u Go­li­ju i šta je ulo­ži­la u Zla­ti­bor i Ko­pa­o­nik, vi­de­će­te je­dan to­tal­ni dis­pa­ri­tet. I ne mo­že­te da na­đe­te ni­jed­no oprav­da­nje za to da ula­že­te u in­fra­struk­tu­ru na Ko­pa­o­ni­ku sto­ti­ne mi­li­o­na do­la­ra, a da na Go­li­ji, ili na Zla­ta­ru, ne ula­že­te ni 10 od­sto od te su­me. U okvi­ru ovih sta­ti­stič­kih re­gi­o­na mi će­mo sad ima­ti pri­li­ku da op­šti­ne me­đu­sob­no bu­du so­li­dar­ne. Po­što Ča­je­ti­na ima is­ku­stva sa Zla­ti­bo­rom, ne­ka po­mog­ne ma­lo Pri­je­po­lju i No­voj Va­ro­ši da i Zla­tar iz­gle­da kao Zla­ti­bor, ili da Go­li­ja, ko­ja u 21. ve­ku ne­ma ka­na­li­za­ci­ju, iz­gle­da kao Ko­pa­o­nik.

Đu­rić: Ja bih iskre­no vo­leo da do­đe do sma­nje­nja tih raz­li­ka u raz­vi­je­no­sti, ali re­kao sam već da ovaj za­kon to ni­čim ne ga­ran­tu­je. Mi se ne sla­že­mo u kon­cep­tu de­cen­tra­li­za­ci­je. DSS se za­la­že za de­cen­tra­li­za­ci­ju ko­ja će se po­sti­ći, iz­me­đu osta­log, vra­ća­njem imo­vi­ne lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma i ve­ćim nad­le­žno­sti­ma op­šti­na i gra­do­va. I to je ga­rant da će su­tra Iva­nji­ca i No­vi Pa­zar, na či­jim se te­ri­to­ri­ja­ma na­la­zi Go­li­ja, ima­ti znat­no ve­će bu­dže­te pa će mo­ći da ula­žu u in­fra­struk­tu­ru. Na­rav­no, ta­mo gde je ta in­fra­struk­tu­ra za­po­sta­vlja­na go­di­na­ma i de­ce­ni­ja­ma dr­ža­va mo­ra in­ter­ve­ni­sa­ti svo­jimula­ga­nji­ma da bi do­šlo do ne­kog iz­jed­na­če­nja u ni­vou ba­rem in­fra­struk­tur­ne raz­vi­je­no­sti. Mi­slim da je to na­čin da se i rav­no­mer­ni­je raz­vi­ja­mo i da op­šti­ne po­sta­nu no­si­o­ci sop­stve­nog raz­vo­ja, a ne da i da­lje ju­ri­mo u Be­o­grad i da za­vi­si­mo od vo­lje pred­stav­ni­ka vla­sti ma ko u toj vla­sti se­deo. A to da li ne­ma ve­ze da li je pet ili se­dam re­gi­o­na - vo­leo bih sa­mo da ču­jem od­go­vor na pi­ta­nje zbog če­ga je za­kon me­njan.

Po­li­ti­ka: Tu su stran­ke iz San­dža­ka ima­le ve­li­ki uti­caj, je li ta­ko?

Ome­ra­gić: Mi smo re­a­go­va­li još dok je pr­va ver­zi­ja bi­la u po­stup­ku i re­kli smo da ne po­sto­ji ni­je­dan raz­log da šest san­džač­kih op­šti­na (No­vi Pa­zar, Tu­tin, Sje­ni­ca, Pri­boj, Pri­je­po­lje i No­va Va­roš), ko­je su ve­za­ne isto­rij­ski i ge­o­graf­ski, sa­o­bra­ćaj­no i tra­di­cij­ski i ka­ko već ho­će­te, bu­du u dva re­gi­o­na. Pred­lo­ži­li smo ne­što što ni­ko­me ne ško­di, a ovim op­šti­na­ma do­pri­no­si.

Đu­rić: Ja mi­slim da su oni iz­gu­bi­li ti­me što smo se na­šli u jed­nom re­gi­o­nu.

Ome­ra­gić: Šta je, na pri­mer, gra­đa­nin Ča­je­ti­ne iz­gu­bio što se na­šao u jed­nom re­gi­o­nu s gra­đa­ni­ma No­vog Pa­za­ra?

Đu­rić: Ni­ko kon­kret­no ni­je iz­gu­bio ni­šta, me­đu­tim, do­bi­li smo ne­funk­ci­o­nal­ne re­gi­o­ne. To su ogrom­ni re­gi­o­ni po po­vr­ši­ni i ne pred­sta­vlja­ju ni­ka­kvu ce­li­nu - ni pri­rod­nu, ni sa­o­bra­ćaj­nu, ni pri­vred­nu, ni kul­tur­nu. A bo­ja­zan de­la gra­đa­na Zla­ti­bor­skog okru­ga, na­ro­či­to op­šti­na No­va Va­roš, Pri­boj i Pri­je­po­lje, od­no­si se na sle­de­će: po­što će u okvi­ru re­gi­o­na da se for­mi­ra­ju obla­sti, oni se pri­bo­ja­va­ju da će, ka­ko je iz­vr­šen pri­ti­sak da se pro­me­ni broj re­gi­o­na, po­sto­ja­ti pri­ti­sak i da se tih šest op­šti­na na­đu u jed­noj obla­sti. A ni­je tač­no da su to op­šti­ne ko­je su pri­rod­no i tra­di­ci­o­nal­no po­ve­za­ne.

Ome­ra­gić: Mi­sli­te da je to ka­ko je 90-ih go­di­na ne­ko do­neo Ured­bu o okru­zi­ma - pri­ro­da?

Đu­rić: Ne, ne, ali evo... Po­što se već upo­tre­blja­va ter­min San­džak - ni u tur­sko vre­me ti pro­sto­ri ni­su bi­li u istom san­dža­ku. Pri­boj, Pri­je­po­lje i No­va Va­roš pri­pa­da­li su plje­valj­skom, a Sje­ni­ca, No­vi Pa­zar i Tu­tin pri­štin­skom san­dža­ku. Zna­či, ni­kad ni­su bi­li pri­rod­no po­ve­za­ni i za­jed­no. Ka­da su for­mi­ra­ni uprav­ni okru­zi u Sr­bi­ji, oni su pri­pa­li Zla­ti­bor­skom okru­gu i ve­za­ni su za Uži­ce. I ne spo­rim pra­vo bo­šnjač­kih stra­na­ka da in­si­sti­ra­ju na to­me, ali ta­ko­đe sma­tram da i srp­sko sta­nov­ni­štvo ko­je da­je svo­je pot­pi­se u tim op­šti­na­ma ima pra­vo da se pro­ti­vi to­me da u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du, even­tu­al­no, bu­du iz­dvo­je­ni iz Zla­ti­bor­skog okru­ga.

Po­li­ti­ka: Je­su li to pot­pi­si is­klju­či­vo gra­đa­na srp­ske na­ci­o­nal­no­sti?

Đu­rić: Ne. I ne­ko­li­ko sto­ti­na Bo­šnja­ka je pot­pi­sa­lo ovu pe­ti­ci­ju, uglav­nom u Pri­je­po­lju i je­dan deo u Pri­bo­ju.

Ome­ra­gić: Ko­li­ko je to pro­ce­na­ta pot­pi­sa?

Po­li­ti­ka: Po­sto­ji li ta­kva ide­ja ob­je­di­nja­va­nja ovih šest op­šti­na, o ko­joj go­vo­ri g. Đu­rić?

Ome­ra­gić: Sa­mo da vam ka­žem jed­nu stvar - ono što je u in­te­re­su gra­đa­na Sr­bi­je ni­su ova jed­no­na­ci­o­nal­na pot­pi­si­va­nja. Ima­mo ta­kav pe­ri­od iza nas - jed­no­na­ci­o­nal­na pot­pi­si­va­nja ra­znih pe­ti­ci­ja, po­zi­ve na re­fe­ren­du­me... Ta­kvi re­fe­ren­du­mi, ta­kvi pot­pi­si, mo­gu sa­mo da iza­zo­vu pot­pi­se na dru­gim stra­na­ma, gde će opet ne­ko re­ći da ne­će da ži­vi u ne­kom de­lu dru­gog re­gi­o­na. A Pri­je­po­lje je ka­rak­te­ri­stič­na op­šti­na - ima de­lo­ve gde ži­vi me­šo­vi­to sta­nov­ni­štvo, pa će jed­na pe­ti­ci­ja da ka­že „mi ne­će­mo da ži­vi­mo ova­mo", dru­ga će da ka­že „mi ne­će­mo da ži­vi­mo ta­mo" i šta će­mo do­bi­ti? Do­bi­će­mo za­me­nu te­za u pri­či ko­ja se od­no­si sa­mo na to ka­ko da se Sr­bi­ja eko­nom­ski raz­vi­ja.

Đu­rić:Me­ni za­i­sta sme­ta ka­da ne­ko či­ta­vu ovu ak­ci­ju i či­ta­vu na­šu pri­ču vra­ća na ne­ki na­ci­o­nal­ni ni­vo. To nam za­i­sta ni­je cilj ni­ti smo ijed­nim svo­jim ge­stom, ili reč­ju, do­ve­li do to­ga da ne­ko mo­že da nas op­tu­ži za ta­ko ne­što. Mi sma­tra­mo da de­cen­tra­li­za­ci­ja tre­ba da se iz­vr­ši - re­kao sam već na ko­ji na­čin - i da tu tre­ba da vla­da­ju eko­nom­ski, a ne na­ci­o­nal­ni ili et­nič­ki kri­te­ri­ju­mi. To ja­sno sto­ji i u na­šem let­ku ko­ji smo de­li­li pri­li­kom pri­ku­plja­nja pot­pi­sa - „ho­će­mo rav­no­me­ran raz­voj i eko­nom­sku de­cen­tra­li­za­ci­ju... ho­će­mo no­va rad­na me­sta, a ne na­ci­o­nal­ne i ver­ske ro­vo­ve, ho­će­mo da ži­vi­mo za­jed­no a ne jed­ni po­red dru­gih". Ono što mi tra­ži­mo u toj pe­ti­ci­ji je­ste da se - uko­li­ko vla­da ne­kom bu­du­ćom ured­bom, ili Skup­šti­na ne­kim svo­jim za­ko­nom, bu­de že­le­la da uki­da okru­ge, da me­nja nji­ho­ve gra­ni­ce, da for­mi­ra ne­ke no­ve obla­sti - gra­đa­ni tih op­šti­na na re­fe­ren­du­mu iz­ja­sne o to­me da li pri­hva­ta­ju tu vr­stu no­ve po­de­le.

Ome­ra­gić: Vi to sa­da nu­di­te kao mo­del?

Đu­rić: Ta­ko je. Za­što bi­smo mi te­ra­li na si­lu gra­đa­ni­na Pri­bo­ja da bu­de u obla­sti, na pri­mer, s No­vim Pa­za­rom, ako on to ne že­li ili ako ne­ma eko­nom­sku lo­gi­ku... I mi mi­sli­mo da je u ovom mo­men­tu, po­sle ot­ce­plje­nja i pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va, re­gi­o­na­li­za­ci­ja vr­lo opa­sna u Sr­bi­ji. Ne­će se ni­šta de­si­ti za dve ili pet go­di­na, ali šta će se de­si­ti u na­red­nih 50 go­di­na? Ne mo­že­mo osta­ti ne­mi na či­nje­ni­cu i na ne­ka­kve iz­ja­ve ko­je se upu­ću­ju sva­ko­dnev­no po­sled­njih ne­ko­li­ko me­se­ci, o to­me šta su te­žnje, šta su zah­te­vi - kao što je pi­smo Esa­da Džu­dže­vi­ća pre­mi­je­ru Mir­ku Cvet­ko­vi­ću da tih šest op­šti­na ko­je se na­đu u jed­nom re­gi­o­nu sa­či­nja­va­ju jed­nu ad­mi­ni­stra­tiv­nu oblast ili iz­ja­ve ne­kih ver­skih ve­li­ko­do­stoj­ni­ka ko­je su mo­žda još oštri­je. De­cen­tra­li­za­ci­jom na na­čin ko­ji sam opi­sao, ne osta­vlja­te mo­guć­nost bi­lo ka­kvim even­tu­al­nim se­pa­ra­ti­stič­kim te­žnja­ma za 10, 20 ili 30 go­di­na.

Ome­ra­gić: Mo­ja po­li­tič­ka op­ci­ja je po­dr­ža­la ovaj ustav Sr­bi­je. I ima­te bo­lju po­dr­šku za taj ustav u San­dža­ku ne­go u ne­kim dru­gim de­lo­vi­ma ze­mlje. Pre­ma to­me, gra­đa­ni San­dža­ka su po­ka­za­li jed­nu vr­lo ve­li­ku zre­lost ka­da se ra­di o pi­ta­nju je­din­stva ove ze­mlje i u San­dža­ku re­al­no ne po­sto­ji ta vr­sta pri­če. I da ho­će­te, u San­dža­ku ni­šta jed­no­na­ci­o­nal­no ne mo­že­te da na­pra­vi­te, za­to što je to mul­ti­et­nič­ka sre­di­na. Po­red to­ga, ima­te dve stran­ke či­ji pred­sed­ni­ci, i g. Lja­jić i g. Uglja­nin, se­de u Vla­di Sr­bi­je. Ja sam u dva man­da­ta vla­da, po po­zi­vu, se­deo na sed­ni­ca­ma vla­de kao pred­sed­nik Sa­ve­ta za rav­no­mer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj. I šta me­ni ni­je ja­sno? Ako na­ši gla­so­vi i gla­so­vi g. Lja­ji­ća pred­sta­vlja­ju, u po­li­tič­kom smi­slu, 95 od­sto bo­šnjač­kog bi­rač­kog te­la, ja ne znam da li po­sto­ji ne­ki apa­rat ko­ji se zo­ve „lo­ja­lo­mer" ko­ji bi mo­gao da upu­ti bo­lju po­ru­ku o to­me šta Bo­šnja­ci mi­sle o svo­joj dr­ža­vi i na ko­ji na­čin že­le da bu­du in­te­gri­sa­ni.

Po­li­ti­ka: Iz­gle­da da že­li­te isto ali na raz­li­či­te na­či­ne, ka­ko je re­kao g. Đu­rić. Po­sto­ji li na­čin da se na­đe­te na sre­di­ni?

Ome­ra­gić: Nor­mal­no je da opo­zi­ci­o­ne stran­ke gla­sa­ju pro­tiv za­ko­na ko­je pred­la­že vla­da. Ja sa­mo ka­žem da tre­ba pu­sti­ti da za­kon za­ži­vi i mi­slim da će gra­đa­ni Sr­bi­je ima­ti ko­ri­sti od nje­ga - ono­li­ko ko­li­ko on bu­de do­pri­neo da br­že pri­vla­či­mo sred­stva iz pret­pri­stup­nih fon­do­va EU. Mi oče­ku­je­mo da se deo ovih sred­sta­va ulo­ži u ne­raz­vi­je­na pod­ruč­ja i iskre­no da vam ka­žem - gra­đa­ni San­dža­ka su za­do­volj­ni što su u jed­nom re­gi­o­nu. Jer, za­i­sta, to ni­ko­me ne ško­di, a mo­že svi­ma da do­pri­ne­se.

Đu­rić: Ja bih vo­leo da ovaj za­kon po­bolj­ša ži­vot i stan­dard gra­đa­na u Sr­bi­ji, ali sam ube­đen da on to ne­će uči­ni­ti. Mi ni­smo gla­sa­li ni za se­dam, ni za pet re­gi­o­na ne za­to što smo opo­zi­ci­o­na stran­ka već za­to što sma­tra­mo da ti za­ko­ni ni­su do­bri i ni­su u in­te­re­su gra­đa­na Sr­bi­je. A ka­da je reč o pe­ti­ci­ji, to ni­je bi­la stra­nač­ka stvar, ne­go gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va ko­joj su ne­ke stran­ke i opo­zi­ci­je i vla­sti u po­je­di­nim op­šti­na­ma sa­mo da­le lo­gi­stič­ku po­dr­šku. Ta­ko da ni­su svi gra­đa­ni, ka­ko g. Ome­ra­gić re­če, San­dža­ka za­do­volj­ni i to je evi­dent­no kroz pri­ku­plja­nje ovih pot­pi­sa.

Izvor: www.politika.rs

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
Slot Depo 10K Slot Depo Link Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Depo Slot Depo 10k Slot Depo 10k Gacor Slot Gacor Pola Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Slot Bonus Depo Slot Depo Slot Gacor Daftar Situs Slot Bonus Depo Slot Maxwin Slot Maxwin Gampang Menang Slot Maxwin Hari Ini Slot Depo 10k Slot Gacor Gampang Menang Depo 10k Slot Gacor 777 Slot Gacor Gampang Menang Daftar Situs Slot Gacor Daftar Situs Slot Gacor Gampang Menang 2024 Slot Gacor Link Slot Gacor Slot Gacor Hari Ini Link Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor Hari Ini Gampang Menang Terpercaya 2024 Slot Depo 10k Slot Depo Slot Gacor Hari Ini Link Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor Hari Ini Gampang Menang Terpercaya 2024 Slot Gacor 777 Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor Hari Ini slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang Slot Gacor 777 Slot Gacor Hari ini Daftar Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Link Slot Gacor Slot Gacor Gampang Menang Slot Thailand Slot Server Thailand Bandar Judi Slot Mahjong mahjong ways 2 slot demo mahjong Slot Mahjong Ways Slot Mahjong Demo Mahjong Ways Slot Mahjong Situs Judi Slot Slot Mahjong Demo Slot Pragmatic Situs Slot Gacor Demo Slot Pragmatic Slot Server Singapore Slot Online Tergacor Slot Gacor Slot Depo Slot Depo 5k Slot Depo 5k Dana Slot Dana Slot Gacor 777 Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Situs Slot Gacor Slot Gacor Hari Ini Link Slot Gacor Slot Gacor Gampang Menang Slot Maxwin