https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 IZBORNI REZULTATI SU VLASNIŠTVO GRAĐANA SANDŽAKA - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

IZBORNI REZULTATI SU VLASNIŠTVO GRAĐANA SANDŽAKA

IZBORNI REZULTATI SU VLASNIŠTVO GRAĐANA SANDŽAKA

Na osnovu inicijative Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Izvršni odbor SDA Sandžaka sačinio je prijedlog Sporazuma o zajedničkom radu i djelovanju koji je danas uputio svim bošnjačkim političkim partijama na razmatranje.

Predsjednik Stranke dr. Sulejman Ugljanin predvodiće delegaciju SDA Sandžaka na sutrašnjem sastanku koji je sazvala predsjednica Vijeća sa predstavnicima bošnjačkih političkih stranaka na temu udruživanja izbornih rezultata i zajedničkog djelovanja.

Prijedlog sporazuma objavljujemo u cjelosti:

* * *

Stranka demokratske akcije Sandžaka prihvata inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća – institucije koja odražava jedinstvo bošnjačkog naroda.

U cilju udruživanja postignutih izbornih rezultata radi zajedničkog zauzimanja stavova, pokretanja inicijativa i preduzimanja mjera u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa statusom, položajem, identitetom i pravima bošnjačkog naroda u Sandžaku, SDA Sandžaka predlaže:

S P O R A Z U M
o zajedničkom radu i djelovanju

Član 1.

Potpisnici Sporazuma uređuju međusobna prava i obaveze, ciljeve zajedničkog rada i djelovanja,  principe konstituisanja i formiranja organa lokalnih samouprava u Sandžaku i saradnju na drugim nivoima vlasti, postupak donošenja odluka kao i druga pitanja od značaja za implementaciju ovog Sporazuma.

Član 2.

Potpisnici Sporazuma zadržavaju svoja programska načela i politički identitet.

Član 3.

Potpisnici Sporazuma se obavezuju na puno poštovanje i implementaciju odredbi ovog Sporazuma.

Član 4.

Potpisnici Sporazuma će  zajednički raditi na ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • rješavanju statusa bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka;
  • usaglašavanju nacionalne strukture u tužilaštvu, sudstvu, policiji i ostalim državnim organima, institucijama i službama sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama;
  • osnivanju regionalnih institucija u Sandžaku;
  • zabrani organizovanja i održavanja političkih, sportskih, kulturnih i drugih skupova koji mogu da naruše međunacionalne odnose u Sandžaku ili spadaju u skupove visokog rizika;
  • realizaciji kapitalnih razvojnih, infrastrukturnih i ekonomskih projekata u Sandžaku;
  • unaprijeđenju društveno – političkog, socijalnog, ekonomskog i zdravstvenog položaja i statusa građana Sandžaka;
  • povećanju nadležnosti lokalne samouprave;
  • reformi političkog i izbornog sistema u skladu sa potrebama i interesima građana Sandžaka;
  • europskim i euroatlantskim integracijama, vladavini pravednih zakona, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom.

Član 5.

Potpisnici Sporazuma će se dogovarati o zauzimanju zajedničkih stavova o svim pitanjima iz člana 4. ovog Sporazuma.

Član 6.

Potpisnici Sporazuma formiraće stabilne skupštinske većine u lokalnim samoupravama u Sandžaku i konstituisaće organe i službe lokalne samouprave u skladu sa ostvarenim izbornim rezultatima.

Potpisnice sporazuma se obavezuju na formiranje zajedničkog poslaničkog kluba i jedinstven nastup po svim pitanjima iz člana 4. ovog Sporazuma.

Potpisnici Sporazuma isključuju svaki vid preglasavanja ili bilo kog drugog postupanja i djelovanja kojim se mogu narušiti odnosi između potpisnika sporazuma ili onemogućiti ostvarivanje ciljeva utvrđenih članom 4. ovog Sporazuma.

Potpisnici Sporazuma se obavezuju da političkim predstavnicima svih naroda koji žive u Sandžaku obezbijede adekvatno učešće u radu organa lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova u Sandžaku u skladu sa ostvarenim izbornim rezultatima.

Član 7.

Sjednice skupština jedinica lokalnih samouprava i izvršnih organa jedinica lokalnih samouprava (Gradsko/Opštinsko vijeće), kao i organa upravljanja javnih preduzeća i ustanova mogu se zakazati i održati nakon dobijanja saglasnosti na dnevni red i prijedloge akata čije se usvajanje predlaže od Koordinacionog tijela.

Član 8.

Planiranje i realizacija infrastrukturnih i drugih projekata i programa, uključujući i kadrovsku politiku vrši se na osnovu odluke Koordinacionog tijela i odgovarajućih organa jedinice lokalne samouprave.

Utvrđenim projektima i programima rukovode lica određena od strane Koordinacionog tijela. Rukovodiocima projekata i programa obezbijediće se svi pravni, tehnički, logistički, finansijski i drugi uslovi za nesmetan i efikasan rad.

Potpisnicima Sporazuma pripada broj odnosno procenat bodova shodno procentu učešća u skupštinskoj većini.

Za svaku lokalnu samoupravu u Sandžaku potpisnici sporazuma, na osnovu ostvarenih izbornih rezultata usaglasiće podjelu rukovodećih funkcija.

Član 9.

Sva opšta akta u lokalnim samoupravama, uključujući i opšta akta javnih preduzeća i ustanova usaglasiće se sa ovim Sporazumom, u roku od 60 dana od dana konstituisanja skupština jedinica lokalnih samouprava.

Član 10.

Implementacija ovog sporazuma u nadležnosti je Koordinacionog tijela.

Za zajedničko djelovanje svaka stranka potpisnica ovog Sporazuma imenuje po dva člana Koordinacionog tijela koje će rukovoditi svim aktivnostima u realizaciji ovog Sporazuma.

Sjednice Koordinacionog tijela održavaju se po potrebi.

O radu koordinacinog tijela redovno se sačinjava zapisnik koji obavezno sadrži usvojene zaključke.

Koordinaciono tijelo se formira na nivou Sandžaka i za svaku lokalnu samoupravu posebno.

Član 11.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica političkih stranaka koje prihvataju odredbe ovog sporazuma.

U Novom Pazaru ______. avgusta 2020. godine

 * * *

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37