Učitavanje sajta

Vijesti

Press konferencija Predsjednika Op?tine Novi pazar i Stranke Demokratske Akcije Sand?aka dr ...

Press konferencija Predsjednika Op?tine Novi pazar i Stranke Demokratske Akcije Sand?aka dr Sulejmana Ugljanina

Tema press konferencije je bila kratak osvrt na politicku situaciju u Novom Pazaru u zadnjih 6 mjeseci tj. od lokalnih izbora do danas. U na?em gradu do danas; U op?tini nisu konstituisani svi organi op?tine, nije imenovan zamjenik predsjednika op?tine, nije postavljen nacelnik Op?tinske uprave, nije konstituisano Op?tinsko vijece, op?tina ima dva bud?eta i to jedan koji je usvojen na skup?tini 17. marta i drugi koji je dostavljen kao zvanicni akt a koji se bitno razlikuje od onog usvojenog na skup?tini. Pravosude vodi partijsku politiku i stavlja se direktno, otvoreno u slu?bu jedne politicke koalicije SDP ? Srpska radikalna stranka, pokrece nove politicke optu?nice kao u Milo?evicevo vrijeme. Politicki proces protiv 24-vorice Bo?njaka iz 1993.godine. jo? traje. Op?tinski sud, za predsjednika Op?tinskog suda u Novom Pazaru , pro?log mjeseca je postavljen Milo? Mladenovic, Srbin sa Kosova. Policija na terenu tumaci Zakon o lokalnoj samoupravi i preuzima u svoje ruke ovla?cenja predsjednika op?tine u vezi izvr?enja skup?tinskih odluka i drugih oval?cenja predvidenih ovim zakonom. Zdrastveni centar je u vrlo lo?em stanju, tako da bolesnici koji se bore za ?ivot na internom odeljnju u intevzivnoj nezi borave u potpuno nehumanim uslovima gdje malter sa zidova i plafona pada na aparate i posteljine dok bli?a rodbina te?kih bolesnika pridr?ava boce sa infuzijom, itd. Telekom u Novom Pazaru odliukom je propiso da telefonski prikljucak ko?ta 500 eura dok u Ra?ki i u drugim gradovima Srbije ko?ta ?est puta manje. Vlada Srbije ? Ministarstvo za lokalnu samoupravu, Ministarstvo policije i Ministarstvo pravde preko svojih predstavnika podsticu bezakonje u na?em gradu ili najbla?e receno prave se da nevide. Za ?est mjeseci ovi ministri nisu prihvatili niti i jedan razgovor sa Predsjednikom op?tine Novi Pazar, dok predsjednik Vlade Srbije Vojislav Ko?tunica nije ni?ta ucinio da popravi postojece lo?e stanje i bahato pona?anje ovih ministara. Sada se ?elim osvrnuti na odr?ani okrugli sto koji je 13.04.2005.god. organizovao OSCE u Novom Pazaru u vezi policije i medija. U policiji, medijima i pravosudu nema bitnih promjena u odnosu na stanje u vrijeme Milo?evicevog re?ima. U policiji su jo? uvjek isti oni ljudi koji su provodili teror nad Bo?njacima u vrijeme Milo?evica a neki su ovih dana i unaprijedeni. Nacionalan struktura zapo?ljenih u SUP-u je na ?tetu Bo?njaka pribli?no obrnuto proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovni?tva u Novom Pazaru. Policija tumaci Zakon o lokalnoj samoupravi na terenu, preuzima ovla?cenja Predsjednika op?tine u smislu provodenja skup?tinskih odluka i postavljanja kadrova. Mediji Dopisnici beogradskih medija iz Novog Pazara su uglavnom oni isti ljudi koji su u vrijeme Milo?eviceva re?ima provocirali medunacionalnu mr?nju, podjele i sukobe. Ti mediji kontinuirano preko svojih dopisnika u javnim galsilima stvaraju negativnu i krivu sliku u zbivanjima u Novom Pazaru i regiji Sand?ak u cjelini, kao i Bo?njacima. Policija je 09. februara ove godine u Novom Pazaru postavila direktore javnih preduzeca i ustanova protivno zakonu i ustavu ove zemlje, a u Regionalnoj radio televiziji postavljen je generalni sekretar iz koalicije 'SDP ? Srpska radikalna stranke'. Ovakavim pona?anjem Vlade Srbije i drugi dr?avni oragani kr?e svoj ustav i zakone kao i medunarodne obaveze i konvencije koje je dr?ava potpisala clanstvo u OSCE, Savet Evrope i druge medunarodne organizacije i institucije. Obzirom na politizaciju dr?avnih medija i cinjenicu da na dr?avnim medijima ne postoji raspolo?enje za objektivno informisanje javnosti o stanju u Novom Pazaru i Sand?aku u cjelin. Poku?ao sam da putem regionalnih medija poku?am da promjenim tu negativnu krivu sliku koju su re?imski dopisnici iz Novog Pazara i dr?avnih medija stvorili o na?em gradu i regiji. U ovom sam dobio bezrezervnu podr?ku regionalnih medija ciji sam bio gost u Kru?evcu, Kragujevcu, Cacku i Jagodini ?to je prema reakciji gledaoca direktnim kontakt emisijama imalo pozitivan efekat na uzajamnom upoznavanju, vracanju medunacionalnog povjereja i otvaranju mogucnosti za ekonomsku saradnju na?ih op?tina i privrednika. Prilog 1. KRIVICNA DJELA OP?TEG KRIMINALITETA ZA PRVA TRI MJESECA U 2004. I 2005. GODINI, ( UPOREDNI PODACI ) ZA SUP NOVI PAZAR Sekretarijat unutra?njih poslova Novi Pazar U 2004. godini uradeno 201 krivicno delo U 2005. godini uradeno 320 krivicnih dela U periodu od 01.01. do 31.03.2005. godine, dogodila su se tri ubistva; U periodu od 01.01. do 31.03.2005. godine, dogodila su se 4 poku?aja ubistva; U periodu od 01.01. do 31.03.2005. godine, dogodile su se te?ke telesne povrjede- 6 djela. 1. Krivicna djela iz oblasti droge ( 01.01. do 31.03. ) za 2004 i 2005. godinu, uporedni podaci za SUP Novi Pazar: 2004. godine, otkriveno 45 djela, 2005. godine, otkriveno 20 djela. 2. Te?ke krade za period od 01.01. do 31.03 2004 godina- 101 djelo, 2005 godina- 196 djelo. 3. Razbojni?tva ( clan 168. KZ R. Srbije ) 2004. godina- 4 djela, 2005. godina- 13 djela. 4. Ukupno krivicnih djela na teritoriji koju pokriva SUP Novi Pazar ucinjenih u periodu od 01.01. do 31.03. 2005. godine ( uporedni podaci za 2004. god.i 2005. godinu) 2004. godina- 263 krivicna djela 2005. godina- 402 krivicna djela Zbog sve vece ucestalosti izvr?enja krivicnih dela na podrucju grada Novog Pazara i to: ubistva, razbojni?tva, naru?avanje javnog reda i mira, ugro?avanja bezbjednosti gradana zbog upotrebe vatrenog oru?ja, nabavke i rasturanja opojnih sredstava- droga, kao i kompletno lo?e bezbedonosne situacije, kao predsjednik op?tine Novi Pazar tra?im odgovornost nacelnika SUP-a Novi Pazar Muamera Nicevica i njegovog zamjenika ?elimira Milanovica. RAZBOJNI?TVA -Kako je moguce da u vecernjim satima oko 21:50 h u ulici Cire Ratkovica, dva NN izvr?ioca uz pretnju pi?toljem iz prodavnice, otude novac i robu a potom se udalje u nepoznatom pravcu. Radnica koja je radila u prodavnici bila je u 6 mesecu trudnoce. Razbojni?tvo je nerasvetljeno, jer je na slucaju radio stariji radnik policije. -Kako je moguce da NN lica izudaraju vlasnika auta, a potom mu otude vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu. UGRO?AVANJE BEZBEDNOSTI GRA?ANA - Za?to nema preventivnog rada od strane policije po pitanju bezbednosti gradana. Cesti vatreni obracuni u centru grada kao i upotreba vatrenog oru?ja na jednoj benzinskoj pumpi u gradu. - Kako je moguce da do sada nije rasvetljen slucaj bacanja molotovljevog koktela na sedi?te Sand?acke demokratske partije. - U toku izbora za odobornike 20 oru?nih napada na ?ivote i imovinu, napadi na vozila. NARU?AVANJE JAVNOG REDA I MIRA Kako je moguce da u popodnevnim casovima ispred O? "Jovan Jovanovic Zmaj", pored prisustva policije i ucenika, vi?e maloletnih lica zadobiju te?ke telesne povrede, no?em opasne po ?ivot. NABAVKA I RASTURANJE OPOJNIH SREDSTAVA Kako, za ?to i zbog cega SUP u Novom Pazaru, ne preduzima mere i radnje u skladu sa zakonom u vezi opojnih droga , koje uzimaju sve veci zamah u Novom Pazaru. Kako je moguce da se u samom centru grada vr?i dilovanje droge ( ispred hotelaVrbak). U gradu se tacno zna koje nabavljac , ko rastura drogu, a jedino policija nema nikave informacije i pona?a se kao da se ni?ta ne dogada. Za?to mesta gde se droga rastura ulica Jalija, "Stara lucna zgrada", poslovni kompleks solitera "Jezero", prostor oko "Pecurke", prostori ispred osnovnih i srednjih ?kola, kao i naselja "?estovo" i "De?evski put", pojedini ugostiteljski objekti ( kafici ) ne pokriju radnicima policije u skladu sa zakonom i pravilima slu?be. NACIONALNA I OBRAZOVNA STRUKTURA RUKOVODECIH KADROVA U SEKRETARIJATU UNUTRA?NJIH POSLOVA U NOVOM PAZARU 1. Nacelnik Sekretarijata potpukovnik Muamer Nicevic 2. Zamjenik nacelnika Sekretarijata pukovnik ?elimir Milanovic 3. Nacelnik Odeljenja kriminalisticke policije ( OKP ) potporucnik Salih Rizovic Odeljenje kriminalisticke policije ima dva odseka: Odsek za privredu i Odsek za op?ti kriminalitet. ?ef Odseka za privredu Branislav Pajovic, dipl.pravnik, zbog degradacije na poslu se nije pojavljivao godinu dana, pro?ao bez ikakvih sankcija i disciplinskih mera, u vreme kad je nacelnik SUP-a bio Branislav Biorac 2000/2001. godina. U Odseku za privredni kriminal radi 8 inspektora srpske nacionalnosti i 4 inspektora bo?njaka. ?ef Odseka za op?ti kriminalitet kap. Ismet Jukovic, vi?a strucna sprema, disciplinski ka?njavan i rasporedivan na slu?bu u Tutinu. 4. Nacalenik Odeljenja saobracajne policije major Faruk Zukorlic 5. Komandir Odeljenja saobracajne policije Miodrag Todorovic, u nekolko navrata disciplinski ka?njavan i vracan na posao. 6.Zamjenik komandira Odeljenja saobracajne policije kap. Enes ?akovac, dipl.pravnik. ZAPO?LJAVANJE Iako je sistematizacijom o radnim mestima predvideno mesto nacelnika Odeljenja policije, ono nije popunjeno vec nekoliko godina. Obzirom, da je u poslednjih petnaestak godina intencija zapo?ljavanja radnika srpske nacionalnosti u ovu dr?avnu instituciju, a nesrazmerno nacionalnom sastavu stanovnika koje pokriva ovaj sekretarijat. Tendencija je zapo?ljavanje i rasporedivanje srpskih kadrova na visoke funkcije u Odeljenju policije Sekretarijata unutr?anjih poslova u Novom Pazaru, dovoljno govori podatak da u Odeljenju policije ima 5 oficira srpske nacionalnosti ( Boro Vranic, Momcilo Biorac, koji je nedavno unapreden i postavljen na visoku funkciju, Zoran Milovic, Zoran Cvetkovic, Srdan Belojica ) i samo jedan Bo?njak Hivzija Bukvic. Zaposleni radnici u protekloj godini: Nata?a Saric, Draginja Vojinovic, Stanko ... i jo? jedno lice srpske nacionalnosti. Ni jedan bo?njak nije zaposlen. 7. Komandir policije kap. D?email ?abovic - Zamjenik komandira policije ?urovic..... 8. ?ef Odseka tehnike Bojan Pajovic, koji je ka?njen i suspendovan godinu dana , zato ?to je prilikom slu?benog pregleda vozila u krugu Sekretarijata otudio odedene stvari iz automobila koji je privremeno oduzet od strane policije. 9. Nacelnik Op?tih i zajednickih poslova Tatjana Mitrovic. 10. Novoformirana grupa sudija za mandatna ka?njavanja iz oblasti bezbednosti saobracaja cine sledece sudije: Tiosavljevic Marina, Dabetic Dragana i Gamaljevic Sa?a. 11. Iako radnici bo?njacke nacionalnosti u SUP-u Novi Pazar uporno poku?avajuci da dobiju radno mesto sa visokom strucnom spremom ostaju nerasporedeni , dok radnici srpske nacionalnosti sa lakocom dobijaju radna mesta za koja je predvidena visoka strucna sprema. 12. ?ef informacionog tehnickog centra Goran ?ekularac. 13. ?ef protivpo?arne za?tite major Zoran Milovanovic. 14. Inspektor Generalnog inspektorata Spiro Colovic. 15. ?ef uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Radoslav Stefanovic. 16. ?ef centra za veze Milo?evic M. U centru radi 8 lica srpske nacionalnosti. Ni jedan Bo?njak. KADROVSKA POLITIKA ?ef Odeljenja kriminalisticke policije je kadar koji je doveden iz Beograda , Prvi covjek policije je doveden iz Sjenice. Za komandira policije u Tutinu postavljen je Dragan Pekic, dobro poznat po tome ?to je u vreme Milo?evicevog re?ima batinao Bo?njake po Pe?terskoj visoravni. Kako je moguce da podoficir Momcilo Biorac, protiv koga je podneto vi?e krivicnih prijava za nano?enje te?kih telesnih povreda, protiv koga se vodi disciplinski postupak zbog javnog ispoljavanja nacionalne mr?nje prema Bo?njacima bude unapreden u cin oficira policije. Kako je moguce da policija ne otkrije izvr?ioce 21 oru?anog napada i napada zapaljivim sredstvima na ?ivote i imovinu pristalica Koalicije "Lista za Sand?ak" tokom izbora septembra 2004. godine, zatim paljevina i demoliranje desetine automobila pristalica ove koalicije, niti je do danas ta policija otkrila ko je nedavno bacio zapaljivu napravu (moltovljev koktel) na prostorije SDP u Novom Pazaru. Kako je moguce da se posle dvostrukog ubistva u centru grada kod novopazarske pijace ubijeni mladici le?ali na asfaltu od 3,00 casa posle ponoci kada se desilo ubistvo do 9,00 ujutru pri cemu su gradjani Novog Pazara gledali stravicnu sliku a da organi policije nisu obezbedili mesto dogadjaja niti su preduzeli druge zakonom predvidjene radnje. Neobja?njivo je da osumnjiceni za ubistvo pobegne sa lica mesta i napusti grad i koji se i danas nalazi u bekstvu. Za?to nacelnik Muamer Nicevic i njegov zamjenik ?elimir Milanovic sa svojim saradnicima ne preduzmu sve raspolo?ive mere i radnje u skladu sa zakonom, da se sprece ucestala ubistva na podrucju grada ( ubistvo devojke- konobarice ), koja se nalazi u naselju Had?et a potom izvr?ilac sebi nanese te?ke telesne povrede opasne po ?ivot. -U prvom kvartalu po pitanju bezbednosti saobracaja ima dvoje mrtvih. Na osnovu bezbedonosnih prilika, na osnovu broja poginulih za prva tri meseca ove godine, koji je zabrinjavajuci, kao i uvecanog broja izvr?enih krivicnih dela u 2005. godini ( 101 delo vi?e ), u odnosu na 2003. godinu, a cilju bezbednosti svih gradana Novog Pazara, TRA?IM da nacelnik SUP-a Muamer Nicevic i njegov zamjenik ?elimir Milanovic, podnesu ostavke i time iska?u moralni cin koji prilici svakom pripadniku MUP-a.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP