Učitavanje sajta

Vijesti

BNV traži konstruktivan odnos u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za manjine

BNV traži konstruktivan odnos u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za manjine

Predsjedništvo Bošnjačkog nacionalnog vijeća razmatralo je na današnjoj sjednici okolnosti u vezi povlačenja iz Radne grupe za izradu Akcionog plana za manjine.

Predsjednik BNV dr. Sulejman Ugljanin je tim povodom uputio pisma ambasadama i predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija u Srbiji.

Pismo predsjednika dr. Ugljanina, prenosimo u cjelosti:

Vaša ekselencijo,

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše predstavničko tijelo Bošnjačkog naroda u Srbiji, je od formiranja Radne grupe za izradu Akcionog plana za nacionalne manjine aktivno učestvovalo u njenom radu.

Polazeći od činjenice da su državni organi Republike Srbije odgovorni za položaj, status i stepen ostvarivanja prava manjina, smatramo da je izrada kvalitetnog Akcionog plana interes naše zemlje da u procesu pristupanja Evropskoj uniji na adekvatan način riješi status i položaj manjina.

Međutim, dosadašnji rad Radne grupe pokazao je da predstavnici državnih organa ignorišu sve probleme Bošnjaka, bez rasprave prelaze preko njih i ignorišu svaki prijedlog bošnjačkih predstavnika, odbijajući čak i da evidentiraju iznijete probleme i prijedloge za njihovo rješavanje.

Evidentno je da kod predstavnika Vlade u Radnoj grupi ne postoji želja da se dodje do rješenja koja će Bošnjacima obezbijediti sigurnost, zaštitu i očuvanje nacionalnog identiteta, ostvarivanje i unapređenje individualnih i kolektivnih prava, ekonomski razvoj, ali i rješavanje svih drugih pitanja koja godinama opterećuju Bošnjake, a koja su od vitalnog značaja.

Mora se imati u vidu činjenica da su Bošnjaci narod nad kojim je izvršen zločin genocida u Srebrenici, narod koji je u Srbiji ‘90tih godina bio izloženi organizovanom državnom teroru sa teškim zločinima koji još uvijek nisu rasvijetljeni niti su njihovi počinioci kažnjeni. U najnovijem izvještaju Minority right group international – MRG Bošnjaci su označeni kao „narod pod prijetnjom“.

Bošnjaci su narod koji nema svoju nacionalnu državu koja bi se mogla zauzeti za rješavanje njihovog statusa.

Iz ovih razloga Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše legitimno predstavničko tijelo u Republici Srbiji ne može prihvatiti formalno učešće i status nijemog posmatrača u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za manjine.

Bošnjačko nacionalno vijeće će u najkraćem roku održati posebnu sjednicu na kojoj će razmatrati okolnosti nastale u vezi izrade akcionog plana i o tome blagovremeno upoznati javnost.

BNV ostaje otvoreno za saradnju i konstruktivan dijalog, zato očekujemo od Vlade Republike Srbije da kroz Radnu grupu usvoji važne činjenice od značaja za Bošnjake, uvrsti ih u akcioni plan i tako omogući da BNV nastavi svoj rad u Radnoj grupi.

___________________________________________________________________

Your Excellency, 

Bosniak National Council, as the highest representative body of the Bosniak people in Serbia, since the establishment of the Working Group for drafting the Action Plan for National Minorities actively participated in its work.

Starting from the fact that the authorities of the Republic of Serbia are responsible for the position, status and level of exercise of minority rights, we believe that the creation of high-quality action plan is an interest of our country to in the process of EU accession adequately solve the status and position of minorities.

However, the current work of the Working Group showed that the representatives of the state authorities ignored all the problems of Bosniaks, without any discussion are going over them and ignore every suggestion Bosniak representatives give, refusing to record the problems and suggestions for resolving them.

It is evident that the representatives of the Government in the Working Group have no desire to come to the solution which will give Bosniaks security, protection and preservation of national identity, achievement and promotion of individual and collective rights, economic development, but also the resolution of all the other issues which burden Bosniaks for years, and are of vital importance.

It must be considered the fact that Bosniaks are people over which the crime of Srebrenica genocide was committed, people which in Serbia during 90’s was exposed to organized state terror with heavy crimes which have not yet been clarified, nor the perpetrators have been punished.  In the newest report of Minority right group international – MRG, Bosniaks are labeled as “nation under threat”.

Bosniaks are a nation which does not have a national state that could take upon the resolution of their status.

For these reasons, the Bosniak National Council, as the highest, most legitimate representative body in Republic of Serbia, cannot accept formal participation and status of a silent observer in the Working Group for drafting of Action plan for national minorities.

The Bosniak National Council will promptly hold a special meeting to consider the circumstances arising regarding the draft of action plan and will inform the public about it.

The Bosniak National Council remains open for cooperation and constructive dialogue; therefore, we expect the Government of Serbia to, through Working Group adopt important facts significant for Bosniaks, to include them into the action plan and in that way enable Bosniak National Council to participate its work inside of the Working Group.

Sincerely, 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP