Učitavanje sajta

Vijesti

Započeto obilježavanje Dana Sandžaka

Započeto obilježavanje Dana Sandžaka

Danas je u Sandžaku počeo program obilježavanja 20. novembra – Dana Sandžaka svečanom akademijom u Sjenici.
Svečana akademija Dan Sandžaka je započela učenjem Fatihe i minutom šutnje odavajuci poštu nevino stradalim žrtvama terorističkih napada u Ankari i Parizu.

U nastavku teksta prenosimo govor Predsjednika Dr. Sulejmana Ugljanina na svečanoj akademiji:
(English translation below)

Poštovani prijatelji, dragi gosti, Ponosni na svoj bošnjački nacionalni i sandžački regionalni identitet sastali smo se danas ovdje da na primjeren način obilježimo jedan period iz svijetle i bogate Sandžačke historije.

Sa ponosom ističemo da su građani Sandžaka u Drugom svjetskom ratu organizovano pokazali svoje jako antifašističko opredjeljenje pružanjem oružanog otpora fašizmu – formiranjem vojske Sandžaka. Na današnji dan 20. novembra 1943. godine u Pljevljima formirano je Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka.

Kao i tada, danas je čovječanstvo suočeno sa novom opasnošću koja ugrožava svjetski mir i međunarodni poredak.

Prije sedam dana u Parizu je izvršeno više terorističkih napada čija su meta bili civili u svakodnevnim tekućim životnim aktivnostima. Tada je život izgubilo 129 civila.

Mjesec dana ranije u terorističkom napadu u Ankari stradalo je 97 neduznih ljudi. I u jednom i drugom napadu bilo je više stotina teško povrijeđenih ljudi sa trajnim invaliditetom. BNV osuđuje terorizam svake vrste.

Mi smo protiv upotrebe sile i nasilja za postizanje političkih ciljeva i nametanje političkih rješenja.

Mi, Bošnjaci, kao pripadnici muslimanskog kulturno – povijesnog kruga, takodjer osuđujemo svaki pokušaj povezivanja i poistovjećivanja Islama i terorizma.

Terorizam je nespojiv sa islamskim učenjem, islamskom tradicijom i načinom života u Islamu. Bošnjaci Sandžaka su miroljubiv, civilizovan, odgovoran, svjestan i dobro organizovan narod, koji od pada komunizma i uvođenja višepartijskog sistema ima svoju stranku i nacionalno vijeće preko kojih već 25 godina pokušava da ostvari svoja prava kroz institucije sistema u svojoj zemlji.

Sandžački Bošnjaci su autohton evropski narod i dio jedinstvenog bošnjačkog nacionalnog korpusa. Sandžački Bošnjaci se zalažu za pravnu državu, zasnovanu na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom, ravnopravnost naroda, zaštitu i unapređenje prava manjinskih zajednica i nacionalnih manjina, u skladu sa međunarodnim normama i pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i NATO savezu.

Evropska unija nije samo političko udruženje različitih država, nego je, takođe, velika porodica mnogih naroda, čija matična domovina nije nužno unutar ucrtanih granica. Iz toga je nastala ideja o Evropi regija, koje bez obzira na političke granice, dijele zajedničku istoriju, kulturu, tradiciju, ili je za njih karakteristična zajednička ekonomija.

Sandžak je danas tipičan primjer prekogranične evropske regije. Svojom definicijom, prekogranična regija znači teritorijalnu jedinicu koja se sastoji od nekoliko lokalnih ili regionalnih vlasti, koje su povezane iako pripadaju različitim državama. Sandžak je upravo to – zajednička teritorijalna jedinica, podijeljena između dvije, istorijski, kulturno, etnološki, jezički pa i vjerski povezane zemlje.

Na području Sandžaka već vjekovima zajedno žive u harmoniji ljudi različitih nacionalnosti – Srbi, Bošnjaci, Albanci i Crnogorci, i različitih vjeroispovjesti – muslimani, pravoslavci i katolici. Najbolji primjer vjerskog suživota su brojni sakralni objekti koji stoje u Sandžaku i služe svim navedenim religijama.

Sandžak je istorijska regija koja je vijekovima egzistirala kao cjelina, a od 1918. godine je podeljena na Jugozapadnu Srbiju i Sjeveroistočnu Crnu Goru, ali je zapravo teritorijalna jedinica sa zajedničkom historijom, kulturom, tradicijom i jezikom.

Danas govorimo o povezivanju Evrope regija, odnosno istorijskoj regiji Sandžak, koja ima zajedničku priču, tradiciju i razvojni potencijal, tako da je jedino racionalno posmatrati je kao cjelinu.

Kada govorimo o Sandžaku kao regiji, koja nije ograničena političkom granicom, nećemo s početka uspostavljati saradnju između dvije strane ove prekogranične regije. Ne, jer ova saradnja već postoji, i to na kulturnom, ekonomskom i sportskom području. Doduše, nekada više, a nekada manje intenzivno, ali kontinuirano, bez obzira na prepreke koje je tokom vremena izazvala politika.

Nadamo se da će ta saradnja postati još jača i uspješnija u procesu evropskih i evroatlantskih integracija zemalja Zapadnog Balkana.

Želim vam svako dobro.

English translation

Ceremony to mark
20th November – Day of Sandzak
Culture center „Sjenica“ in Sjenica, 20th November 2015 at 13:00
Speech of Dr. Sulejman Ugljanina, President of Bosniak National Council

Dear friends, dear guests,

Proud of our Bosniak national and regional identity of Sandzak, we have met here today to appropriately mark bright moments from the rich history of Sandzak.

We are proud to say that citizens of Sandzak in World War II were organized and showed their strong anti-fascistic, armed resistance to fascism – by forming an army of Sandzak. On this day, 20th November 1943 in Pljevlja, it is formed the National Anti-Fascistic Council of National Liberation of Sandzak.

Just like then, today – humanity is faced with a new danger which threatens world peace and international order.

A week ago, in Paris there were multiple terrorist attacks that targeted civilians in their daily life activities. Then, 129 civilians lost their lives. One month earlier, in terrorist attack in Ankara, 97 innocent people died.

In both attacks there were hundreds of seriously injured people with permanent disabilities. Bosniak National Council condemns terrorism of any kind. We are against the use of force and violence for achieving political goals and imposing political solutions. We, Bosniaks, as members of the Muslim cultural-historical circle, also condemn any attempt to link of Islam and terrorism. Terrorism is incompatible with Islamic teachings, Islamic tradition and way of life in Islam.

Sandzak Bosniaks are peaceful, civilized, responsible, aware and well-organized people, who, since the fall of communism and the introduction of multi-party system have its own party and the National Council, which is trying to exercise their rights through the institutions of the system in their country for 25 years. Sandzak Bosniaks are autochthon European nation and part of a single Bosniak national community.

Sandzak Bosniaks are fighting for the country, based on the rule of law, legal security and equality before the law, equality of peoples, protection and promotion of minority rights of national minorities, in accordance with the international norms and the accession of the Western Balkans to the EU and NATO.

The European Union is not only a political association of different countries, but is also a large family of many nations, whose mother country is not necessarily within the drawn boundaries. It resulted in the idea of Europe region, which, regardless of political boundaries, share a common history, culture, tradition, or their characteristic common economy. Sandzak is today a typical example of cross-border European region.
By its definition, cross-border region means a territorial unit consisting of a number of local or regional authorities, which are connected, although belonging to different countries. Sandzak is precisely that – a common territorial unit, divided between the two, historically, culturally, ethnologically, linguistically and religiously associated countries.

In the area of Sandzak has for centuries been living together in harmony among different nationalities – Serbs, Bosniaks, Albanians and Montenegrins, and different religions – Muslims, Orthodox and Catholics. The best examples of religious co-existence are numerous religious buildings that stand in Sandzak and serve for all the mentioned religions.

Sandžak is a historical region that has existed for centuries as a whole, and since 1918 has been divided the Southwest Serbia and northeast Montenegro, but is actually a territorial unit with a common history, culture, tradition and language.

Today we talk about connecting Europe regions, therefore the historical region of Sandzak, which has a shared story, tradition and development potential, so that the only rational is to look at it as a whole.

When we talk of Sandzak as a region, which is not limited by political boundaries, we will not start by establishing cooperation between the two sides of the cross-border region. No, because this cooperation already exists, in the cultural, economic and sports area. However, sometimes more, sometimes less intense, but continuously, regardless of the obstacles which over time has been caused by politics.

We hope that this cooperation will become even stronger and more successful in the European and Euro-Atlantic integration of the Western Balkans.

I wish you all the best.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP