Održan protestni skup “Za slobodu i sigurnu budućnost”

02.03.2018.

Danas je na gradskom šetalištu u Novom Pazaru održan protestni skup SDA Sandžaka pod sloganom „Za slobodu i sigurnu budućnost", kojem je prisustvovalo više hiljada građana Sandžaka.

Protestni skup u Novom Pazaru organizovan je povodom obilježavanja 25 godina od zločina u Štrpcima, podsjećanja na ratne i druge zločine izvršene nad Bošnjacima Sandžaka.

Protestni skup je organizovan i sa cilljem da se, ponovo, ukaže na neriješen status i težak položaj Bošnjaka i Sandžaka.

Na današnjem skupu usvojeni su sljedeći :

Z A K LJ U Č C I:

Polazeći od činjenice da ratni zločini nad Bošnjacima u Sjeverinu, Kukurovićima i Štrpcima, do danas nisu rasvijetljeni;

Imajući u vidu da su Bošnjaci Sandžaka žrtve organizovanog državnog terora, represije, etničkog čišćenja, ubistava i kidnapovanja od strane organa Srbije i Crne Gore; 

Negodujući zbog činjenice da državne institucije nisu spriječile, kaznile niti osudile zločine nad Bošnjacima Sandžaka;

Poučeni iskustvom, da svaki zločin koji nije kažnjen osuđen je da se ponovi;

Ukazujući na, neriješen status, te nepovoljan i težak položaj Bošnjaka i položaj Sandžaka, a poštujući slobodno izraženu volju građana Sandžaka na referendumu o autonomiji Sandžaka iz oktobra 1991. godine;

Konstatujući da, Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i prijedlozi zakona o manjinama u sebi ne sadrže rješenja za nagomilane probleme i zaštitu vitalnih interesa i potreba Bošnjaka Sandžaka;

Svjesni opravdanog nepovjerenja Bošnjaka u državne organe i institucije Srbije koji su izgubili kredibilitet i legitimitet da vrše vlast na teritoriji Sandžaka gdje su Bošnjaci autohton narod;

Suprostavljajući se diskriminaciji, pritiscima, pljački i nasilju srpske policije, srpskog sudstva, srpskog tužilaštva, srpskih inspekcijskih i drugih represivnih srpskih državnih organa prema Bošnjacima Sandžaka;

Insistirajući na, stvaranju socio-ekonomskih uslova i pretpostavki radi zaustavljanja daljeg strateškog siromašenja građana Sandžaka i njihovog iseljavanja;

Ukazujući da, Bošnjaci Sandžaka ne prihvataju postojeći težak ponižavajući i neizvjestan položaj, kao i neizvjesnu budućnost;

U namjeri da se obezbijedi adekvatna zaštita bošnjačkom stanovništvu u Sandžaku, sačuva mir, uspostavi vladavina prava i pravna sigurnost, kao i da se stvore uslovi za normalan život i rad u Sandžaku 

Z A H T J E V A M O/ T R A Ž I M O:

1. Da državni organi Srbije uz nadzor Evropske unije, OEBS-a i Savjeta Evrope otkriju i kazne sve odgovorne za ratne zločine u Sjeverinu, Kukurovićima i Štrpcima, kao i da se porodicama otetih i ubijenih žrtava prizna status civilnih žrtava rata, status raseljenih lica i da im se obezbijedi pravična materijalna naknada;

2. Da državni organi Srbije uz nadzor Evropske unije, OEBS-a i Savjeta Evrope otkriju i kazne, pripadnike srpske vojske, srpske policije, srpskog pravosuđa i drugih srpskih državnih organa i službi,  odgovornih za vojno-policijsku torturu, etničko čišćenje, ubistva, kidnapovanja i montirane političke procese čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka od '90-e do danas;

3. Da se, bez odlaganja, prestane sa diskriminacijom i ugrožavanjem prava na život, slobodu kretanja, identitet i dostojanstvo Bošnjaka, od strane srpske policije, srpskog sudstva, srpskog   tužilaštva i drugih srpskih državnih organa;

4. Da se izvrši lustracija - udaljenje iz službe svih koji su na bilo koji način učestvovali i učestvuju u zločinima nad Bošnjacima u Sandžaku;

5. Da Skupština Srbije donese Rezoluciju o osudi zločina nad Bošnjacima u Sandžaku u roku od 6 (šest) mjeseci;

6. Da se do 1. juna 2018. godine, usaglasi nacionalna struktura zaposlenih, u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama,  od danas do ispunjenja zahtjeva svako pozivanje i postupanje ovih organa prema Bošnjacima smatraćemo nasiljem;

7. Uspostavljanje posebnih misija OEBS-a, Evropske unije i Savjeta Evrope za Sandžak u cilju zaštite bošnjačkog stanovništva u Sandžaku, sa mandatom policijskih i pravosudnih organa do konstituisanja organa Sandžaka i regionalnih sandžačkih institucija;

8. Da Vlada Republike Srbije i Evropska unija u Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i prijedloge zakona o manjinama ugradi prijedloge i zahtjeve Bošnjačkog nacionalnog vijeća;

9. Da Bošnjaci u Ustavu Republike Srbije dobiju status konstitutivnog naroda, a da se Sandžaku obezbijedi status Autonomne pokrajine.

Zaključci sa ovog skupa dostaviće se predstavnicima Evropske unije, Savjeta Evrope, OEBS-a, drugim relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama kao i Vladi Srbije.

Na današnjem skupu govorili su Ahmedin Škrijelj, generalni sekretar Stranke, Muhedin Fijuljanin, predsjednik Izvršnog odbora Stranke, Salih Hot, predsjednik Predsjedništva SDA Sandžaka i Dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.