SDA SANDŽAKA I LDP USVOJILI PRINCIPE O ZAJEDNIČKOM POLITIČKOM DJELOVANJU

01.02.2017

Predsjednik Liberalno demokratske partije gospodin Čedomir Jovanović sa saradnicima posjetio je danas Stranku demokratske akcije Sandžaka i tom prilikom se sastao sa predsjednikom Stranke Dr. Sulejmanom Ugljaninom i njegovim saradnicima.

Na današnjem sastanku su utvrđeni principi o zajedničkom političkom djelovanju Stranke demokratske akcije Sandžaka i Liberalno demokratske partije. Zajednički principi o političkom djelovanju sadrže 10 tačaka, koje između ostalih podrazumijevaju demokratizaciju društva, jačanje institucija, promociju tolerancije, slobodu govora, novu regionalnu politiku, jačanje ideje mira i rješavanje svih nerješenih pitanja iz naše bliže prošlosti.

Polazeći od principa političke saradnje i uvažavanja političkih programa obe organizcije, Stranka demokratske akcije Sandžaka  i Liberalno demokratska partija slažu se oko

P R I N C I P A 

Koje će predsjednik LDP-a i SDA Sandžaka kroz dokument podnijeti Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje, kao i principe koji će definisati dalji put Srbije i osnov daljeg političkog djelovanja. Ovi principi su zajednički sadržalac političkih vrijednosti koje neguju dvije partije i izraz potrebe društva u budućnosti.

 1. Težnju ka daljoj demokratizaciji drustva i jačanju ideje moderne građanske države zasnovane na evropskim vrijednostima u unutrašnjoj i spoljnoj politici.

 2. Borbu za jačanje institucija, unutrašnje reforme i promociju svih vrsta sloboda, a posebno slobodu medija, nesmetanog građanskog organizivanja i slobodu mišljenja i djelovanja u svim sferama života.

 3. Promociju tolerancije, zajedničkog života svih građana u državi koja poštuje međusobne različitosti, evropske vrijednosti i uvažava i pospješuje sve manjinske grupacije da više učestvuju i utiču na donošenje odluka u samom društvu.

 4. Novu regionalnu politiku koja donosi stabilnost u Srbiji, a onda i u svim državama okruženja. Jačanje ideje mira i rješavanje svih nerješenih pitanja iz naše bliže prošlosti.

 5. Priznavanje svih presuda međunarodnih i domaćih sudova koje se tiču sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i sprovođenje njihovih odluka kroz zvaničnu politiku Srbije.

 6.  Ubrzanje priključenja Srbije Evropskoj uniji i otklanjanje svih prepreka koje stoje na putu integraciji Srbije sa zemljama Zapada i njenim saveznicima.

 7.  Pristupanje Srbije u NATO savez, koji Srbiji garantuje stabilnost i mir, i koji nas štiti od potencijalnih opasnosti usled složenih geopolitičkih odnosa koji vladaju u svijetu. NATO je takođe garant ekonomske stabilnosti i kao takav ne predstavlja samo vojni savez.

 8.  Poseban akcenat na angažovanje u rešavanju kriza koje se stvaraju na tlu Srbije, zbog manjka dijaloga između vlasti i ugroženih manjinskih i svih ostalih grupa, udruženja i pojedinaca. Definisanje statusa Sandžaka i uslova za političku egzistenciju Bošnjaka u Srbiji.

 9.  Konačno rešavanje pitanja Kosova, uvažavajući realnost koja postoji. Treba nam predsjednik koji će reći istinu o Kosovu našem društvu. Primena Briselskih sporazuma i otvoreni dijalog sa vlastima u Prištini moraju biti naš prioritet. Srbija ne smije biti prepreka uključivanju Kosova u međunarodne institucije. Takođe, insistiranje na poštovanju prava srpske zajednice na Kosovu da bude uključena u kosovske institucije i bori se za svoje legitimne ciljeve.

10.  Koji ima razumevanje za specifičnosti na kojima je napravljena Bosna i Hercegovina, na očuvanju njene cjelovitosti, i podsjećamo sve da mir na ovim prostorima nema nikakavu alternativu i da ovakvi nacionalistički ispadi karakteristični za prošla vremena moraju prestati. Bosna i Hercegovima ima budućnost samo u procesu evropskih integracija, unutrašnjih reformi i unapređenju odredaba Dejtonskog sporazuma. Svaki drugi put BiH i cijeli region vodi u neizbežan međusobni sukob, koji u vrijeme turbulentnih odnosa između velikih sila nas sve zajedno stavlja u epicentar nestabilnosti.

 

U Novom Pazaru, 01.02.2017. godine

 


Recalling the principles of politicalcooperation and respect of the politicalprograms, the politicalorganizations,  the DemocraticAction Party of Sandzak and the Liberal Democratic Party  have agreed on the 

 

P R I N C I P L E S

which, through the document, the president of the LDP and the SDA Sandzak will submit to the NationalAssembly of the Republic of Serbia for adoption, as the  principlesfor defining the future path of Serbia,  and presentingthe basis for furtherpoliticalactivities. Theseprinciples are the common denominator of political values that the twoparties have cherished  and present an expression of society needs in the future:

1. Aspiration for further democratization of society and strengthening of the idea of a modern democratic statewhich is based on European values in domesticand foreignpolicy.

2. Struggle forstrengtheninginstitutions, internalreforms and promotion of all forms of freedoms, particularly the freedom of the media, the freedom of association and the freedom of expression and action in all spheres of life.

3.  Promotion of tolerance and coexistenceamong all citizens in the state which recognizesthe differences,the European values,  respects and encourages all minoritygroups to more participation  and  influence in decision-making  in the society.

4. A new regionalpolicythatbringsstability in Serbia, and  thanin all the  countries in the region. Strenghtening the idea of peace and the resolution of all unresolvedissuesfrom our recent past.

5. Recognition of all the judgments of international and domestic courts concerning the conflict in the Former Yugoslavia and implementation of their decisions through the official policy of Serbia.

6.  Accelerationof inegrationof Serbia with the European Union and the removal of all obstaclesstanding in the way of Serbianintegration with the West  Europeancountries  and itsallies.

7.  Accession of Serbia to NATOintegration, which guaranteesstability and peace to Serbia,  and protectsusfrompotentialdangerscaused by complexgeopoliticalrelationsruling in the world. NATO is also a guarantor of economicstability,  and  as such NATO represents  more than  just a militaryalliance.

 8. Specialemphasis  is given  to engagement in resolving  of the crisesbeingcreated in the territory of Serbia, because of an insufficientdialogue between authorities and the threatendminorities and all the other groups, associations and individuals. And defining of the status of Sandzak andconditions forpoliticalexistence of the  Bosniaks in Serbia.

 9.  Finalresolution of theissue of Kosovo, respecting arealsituationthatexists. We need a presidentwho will tell our societey a realtruth about Kosovo. Implementation  of  the Brussels' Agreements  and an opendialogue with  the authorities in Pristina must be our priority. Serbiashould not be an obstacle forinclusion of Kosovo in international institutions. Also, the insistence of  respect of the right of the Serbian community in Kosovo to be included in the  institutions of Kosovo  and to struggle  for their legitimate goals.

10.  Understanding of specifitiesunder  which Bosnia and Herzegovina  has beencreated,  and for  preservation of its  state  integrity,  we remind  all that the peace in this region has no alternative and  thatsuchnationalistreactions  which belong to  in  the past  must stop. Bosnia-Herzegovina has a future only in the processes of Europeanintegrations, internalreforms and  improvements of the Dayton Agreementprovisions. Any other path  of the BiH and the entire region  onlyleads  in an inevitableconflict, which, at this time of turbulentrelations between the major powers, is  draggingus  all  together to  the veryepicenter of instability.

 

In  Novi Pazar, on the 1st February2017