Kadrovska komisija

 

Kadrovska komisija Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

1.         Saima Ugljanin, predsjednik komisije

2.         Zakira Smailović, zamjenik predsjednika

3.         Edib Kajević

4.         Salih Hot

5.         Edin Gudžević

6.         Muharem Kolašinac

 

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Kadrovske komisije imenuje i razriješava Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Kadrovska komisija broji ukupno sedam članova.

Predsjednik Kadrovske komisije po funkciji je član Predsjedništva Stranke.

 Kadrovska komisija:

• predlaže kadrovsku politiku Stranke,

• predlaže kriterijume za odabir kandidata,

• u skladu sa utvrđenim stranačkim principima i kriterijumima pravi kadrovske liste potencijalnih kadrova prema stručnoj spremi, koji pokazuju spremnost i sposobnost da budu kandidovani za izbor ili imenovanje u organe Stranke ili na javne funkcije u ime Stranke,

• utvrđuje nacrt liste kandidata za izbor ili imenovanje na određene pozicije u organima Stranke ili organima vlasti,

• utvrđuje prijedlog izborne liste za izbor na svim nivoima u organima Stranke i u organima vlasti

• prati i analizira rad predstavnika Stranke u organima vlastii na rukovodećim mjestima i drugim javnim funkcijama i položajima i ukazuje na propuste i greške,

• donosi ocjene o njihovom radu, i o tome obavještava nadlježne organe Stranke.

 Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Poslovnik o radu Kadrovske komisije

(Preuzmi dokument, pdf.)