Generalni sekretar Stranke

 

 

Amir Hasurdžić, master ekonomije

Amir Hasurdžić je rođen u Novom Pazaru 25. jula 1988. godine.

Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Pazaru.

2007. godine započinje studije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, smjer ekonomija.

Diplomirao 2011. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomista sa prosjekom ocjena 9,2.

Master studije završio je na istom Univerzitetu i stekao zvanje master ekonomista.

Od 2008. do 2012. godine vlasnik Biroa za usluge „Ahmo“.

2012. godine na Konvenciji Asocijacije Mladih SDA Sandžaka povjereno mu je mjesto Generalnog sekretara AM SDA Sandžaka.

Na lokalnim izborima održanim 6. maja 2012. godine imenovan je ispred liste „Stranka demokratske akcije Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin“ za člana kabineta gradonačelnika Grada Novog Pazara zaduženoga za omladinu, sport i turizam.

Od Aprila 2013. godine obavlja funkciju zamjenika direktora u zemljoradničkoj zadruzi „Moderni Sandžak“ i rukovodi odsjekom zadruge u Varvarinu.

2014. godine na Sedmoj Redovnoj izbornoj skupštini izabran je za člana Glavnog odbora SDA Sandžaka, a nakon toga izabran za člana Izvršnog odbora Stranke zaduženoga za finansije.

Oženjen je suprugom Elzinom.

 

Generalni sekretar Stranke 

     SDA Sandžaka ima Generalnog sekretara.
     Generalnog sekretara SDA Sandžaka bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika Stranke, javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.
     Mandat Generalnog sekretara Stranke traje četiri godine. 

Generalni sekretar Stranke : 

• po funkciji je ovlašćen za promociju, zastupanje i usaglašavanje stavova Stranke u odnosima sa drugim političkim strankama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama,
• odgovara za finansijsko poslovanje Stranke, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga Stranke i ovlašćen je da kontaktira sa nadlježnim organom,
• priprema i organizuje održavanje sjednica organa i radnih tijela Stranke,
• koordinira rad svih organa Stranke i organizuje sprovođenje njihovih odluka i zaključaka na svim nivoima stranačke organizacije, kao i u organima vlasti i drugim državnim organima, institucijama i javnim funkcijama,
• vrši tumačenje donesenih odluka i zaključaka i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke,
• priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime Stranke.
Za svoj rad Generalni sekretar Stranke odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.
Razrejšenje ili opoziv Generalnog sekretara Stranke vrši se na isti način kao i njegov izbor.