Statut


S T A T U T
STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA

Usvojen na VII skupštini Stranke, 16.02.2014. godine u Novom Pazaru

 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o političkim strankama („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009) i člana 58. Statuta SDA Sandžaka, Skupština Странке демократске акције Санџака - Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj dana 16.02.2014. godine u Novom Pazaru donosi 

S T A T U T

STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA

 

OSNOVNE ODREDBE

Član 1. 

Странкa демократске акције Санџака - Stranka demokratske akcije Sandžaka (u daljem tekstu: Stranka) je manjinska politička stranka bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

Djelovanje Stranke posebno je usmjereno na predstavljanje i zastupanje bošnjačke nacionalne manjine, zaštitu i unapređenje prava pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim standardima, programom i Statutom Stranke.

Stranka se zalaže za priznanje i poštovanje nacionalnog identiteta Bošnjaka, koji kao autohton narod u Republici Srbiji čine brojčano izraženiju manjinsku nacionalnu zajednicu. 

Član 2. 

Statut Странке демократске акције Санџака - Stranke demokratske akcije Sandžaka je osnovni opšti akt Stranke.

Statutom Stranke posebno se uređuju: naziv i sjedište Stranke; simboli vizuelnog identiteta; izgled i sadržina pečata Stranke i organizacionih jedinica po teritorijalnom principu; programski ciljevi; uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva; prava, obaveze i odgovornosti članova; organizacija po teritorijalnom principu i unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; zastupanje Stranke; postupak za izmjene i dopune programa i statuta i postupak donošenja i izmjena drugih opštih akata Stranke; ostvarivanje javnosti rada; način odlučivanja o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i spajanju Stranke; način finansiranja Stranke; način obavljanja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja; lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga Stranke i lice ovlašćeno da kontaktira sa nadlježnim organom; način donošenja odluke o prestanku rada; način raspolaganja imovinom Stranke u slučaju prestanka rada, kao i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje Stranke.

Termini koji su u ovom Statutu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumijevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose. 

Član 3. 

Stranka djeluje na prostoru Republike Srbije, a u skladu sa zakonskim propisima i u inostranstvu.

Dan Stranke je 29. jul. 

IME I SJEDIŠTE

Član 4. 

Naziv stranke je Странка демократске акције Санџака na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno Stranka demokratske akcije Sandžaka na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, na kom je upisana u Registar političkih stranaka.

Skraćeni naziv Stranke je SDA Sandžaka.

Sjedište Stranke je u Novom Pazaru. 

PROGRAMSKI CILJEVI

Član 5. 

1) Demokratizacija društva u svim sferama života;
2) Maksimalna afirmacija i unapređenje ljudskih prava i sloboda;
3) Ravnopravnost naroda, zaštita i unapređenje prava manjinskih zajednica inacionalnih manjina, u skladu sa međunarodnim normama;
4) Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj Uniji i druge evropske i evroatlanske institucije, organizacije i regionalna saradnja;
5) Očuvanje, zaštita i unapređenje individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Republici Srbiji;
6) Djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu;
7) Briga o porodici, očuvanje i unapređenje bošnjačkog identiteta i tradicionalnih vrijednosti u porodičnom i javnom životu, zaštita javnog morala;
8) Pravo građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj i regionalnu samoupravu u Republici Srbiji;
9) Održivi razvoj, zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine i prekogranična saradnja.

 STATUT SDA Sandžaka

(preuzmi Statut,pdfIcon.png pdf.)